Funcții contractuale (13 posturi)


Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, județul Bacău
Expiră in 10 zile, 8 ore


Spitalul Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  – Comp. Psihiatrie
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  – Comp. Îngrijiri paliative
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  – Comp. Neurologie
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Comp. RMFB
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  – Secția Chirurgie Generală
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Comp. Boli Infecțioase
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Secția Obstetrică-Ginecologie
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Comp. Neonatologie
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Cabinet Oncologie Medicală
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Laborator Radiologie și Imagistică Medicală
 • 1 post de  asistent medical debutant, studii PL  –  Comp. Primire Urgențe
 • 2 posturi de asistent medical debutant, studii PL – Bloc Operator

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • conform documentelor atașate *.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data-limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 07 februarie 2023, 0ra 15.00, la sediul instituției.
 • proba scrisă în data de 15 februarie 2023, ora 10.00;
 • proba interviu în data 20 februarie 2023, ora 10.00.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, Str. Zorilor nr. 1, județul Bacău, telefon 0234/362.520, interior 151.

Document atașat