Funcții contractuale


Spitalul Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara
Anuntul a expirat


Spitalul Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Laborator analize medicale
  • asistent medical laborator – 1 post.
 • Secția A T I.
  • asistent medical generalist (PL) – 2 posturi.
 • Secția cardiologie
  • asistent medical generalist (PL) – 1 post.
 • Secția medicină internă I
  • asistent medical generalist (PL) – 1 post.
 • Secția pediatrie
  • asistent medical generalist (PL) – 1 post.
  • asistent medical generalist debutant (PL) – 1 post.
 • Unitatea de primire urgențe UPU-SMURD Deva
  • asistent medical generalist (PL) – 1 post.
 • Secția boli infecțioase
  • asistent medical generalist debutant (PL) – 1 post.
 • Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie
  • asistent medical balneofiziototerapie debutant (PL) – 1 post;
  • fiziokinetoterapeut (S) – 1 post.
 • Compartiment dietetică
  • nutriționist și dietetician (S) – 1 post.
 • Centru de sănătate mintală copii
  • psiholog psihologie clinică – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent medical generalist (studii postliceale):
  • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
  • certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul 2022 și valabil la data concursului;
  • polița de malpraxis;
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
 • asistent medical laborator (studii postliceale) pentru Laborator analize medicale:
  • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă îh specialitatea laborator;
  • certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul 2022 și valabil la data concursului;
  • polița de malpraxis;
  • 6 luni vechime ca asistent medical laborator.
 • asistent balneofizioterapie debutant (studii postliceale):
  • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă în specialitatea baineofizioterapie;
  • certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul 2022 și valabil la data concursului;
  • polița de malpraxis;
  • fără vechime.
 • asistent medical generalist debutant (studii postliceale):
  • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
  • certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul 2022 șl valabil la data concursului;
  • polița de malpraxis;
  • fără vechime.
 • nutriționist și dietetician (studii superioare):
  • diplomă de licență specialitatea nutriție și dietetică;
  • certificat de membru OAMGMAMR vizat pe anul 2022 și valabil la data concursului;
  • polița de malpraxis;
  • fără vechime.
 • psiholog psihologie clinică (studii superioare):
  • diplomă de licență în specialitate
  • atestat de liberă practică pentru desfășurarea activității în specialitatea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • competențe în psihoterapie
  • experiență în intervenții comportamentale la copii diagnosticați cu ADHD, autism, tulburări de comportament Și emoționale, tulburări de învățare, întârzieri în dezvoltare (recomandări de la locurile de muncă)
  • minimum 4 ani vechime în funcția de psiholog.
 • fiziokinetoterapeut (studii superioare):
  • diplomă de licență în specialitate
  • minimum 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2022, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Județean de Urgență Deva, Str. 22 Decembrie nr. 58, județul Hunedoara, telefon mobil: 0791/011.078.