Funcții contractuale (120 posturi)


Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, județul Dolj
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, județul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

 1. Asistent medical de laborator debutant – 1 post vacant, pentru Laboratorul de analize medicale.
 2. Asistent medical de farmacie debutant – 2 posturi, vacante pentru Farmacia cu circuit închis.
 3. Asistent medical generalist principal – 6 posturi, vacante pentru Spital.
 4. Asistent medical generalist principal – 3 posturi, vacante pentru Secția clinică A.T.I.
 5. Asistent medical generalist principal – 6 posturi, vacante pentru Secția chirurgie cardiovasculară – Compartimentul A.T.I.
 6. Asistent medical generalist principal – 2 posturi, vacante pentru Bloc operator chirurgie cardiovasculară.
 7. Asistent medical generalist debutant – 20 posturi, vacante pentru Spital.
 8. Fizician medical debutant – 1 post vacant, pentru Laboratorul de medicină nucleară.
 9. Infirmieră debutantă – 8 posturi vacante, pentru UPU.
 10. îngrijitoare – 4 posturi vacante, pentru UPU SMURD.
 11. Brancardier – 5 posturi vacante pentru UPU SMURD.
 12. Infirmieră – 9 posturi vacante, pentru Spital.
 13. Infirmieră debutantă – 25 posturi vacante, pentru Spital.
 14. Îngrijitoare – 22 posturi vacante, pentru Spital.
 15. Brancardier – 2 posturi vacante, pentru Spital.
 16. Registrator medical debutant – 4 posturi vacante, pentru UPU SMURD.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 1. Asistent medical de laborator debutant:
 • Absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii sau absolvent de școală sanitară posti Iceală (laborator) sau echivalentă sau absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 sau absolvent al învățământului superior de 3 ani în specialitate (laborator) sau absolvent al învățământului superior – licență în specialitate (laborator);
 • nu necesită vechime în muncă.
 1. Asistent medical de farmacie debutant:
 • absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii sau absolvent de școală sanitară postîiceală (de radiologie) sau echivalentă sau absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 sau absolvent al învățământului superior de 3 ani în specialitate (de farmacie) sau absolvent al învățământului superior – licență în specialitate (de farmacie);
 • nu necesită vechime în muncă.
 1. Asistent medical generalist principal:
 • absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii sau absolvent de școală sanitară postîiceală sau echivalentă sau absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 797/1997 sau absolvent al învățământului superior de 3 ani în specialitate sau absolvent al învățământului superior – licență în specialitate;
 • grad principal;
 • minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
 1. Asistent medical generalist debutant:
 • absolvent al liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii sau absolvent de școală sanitară postîiceală sau echivalentă sau absolvent de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 797/1997 sau absolvent al învățământului superior de 3 ani în specialitate sau absolvent al învățământului superior – licență în specialitate;
 • nu necesită vechime în specialitate.
 1. Fizician medical debutant:
 • absolvent al învățământului superior – diplomă de licență în fizică sau echivalent
 • nu necesită vechime în muncă
 1. Infirmieră:
 • școală generală
 • curs acreditat calificare infirmiere
 • minimum 6 luni vechime ca infirmieră.
 1. Infirmieră debutantă:
 • școală generală;
 • nu necesită vechime.
 1. Îngrijitoare:
 • școală generală;
 • nu necesită vechime.
 1. Brancardier:
 • școală generală;
 • nu necesită vechime.
 1. Registrator medical debutant:
 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • nu necesită vechime.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 21 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

l Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, str. Tabaci nr. 1, județul Dolj, telefon: 0251/502.202,  Fax: 0251/534.523, e-mail: scjuc.craiova@gmail.com