Funcții contractuale


Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, județul Dolj
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, județul Dolj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

 1. referent de specialitate debutant – 1 post vacant pentru Serviciul de evaluare și statistică medicală;
 2. economist debutant – 3 posturi vacante pentru Serviciul de evaluare și statistică medicală;
 3. registrator medical debutant – 3 posturi vacante pentru Serviciul de evaluare și statistică medicală;
 4. analist debutant – 1 post vacant pentru Biroul Achiziții publice, contracte;
 5. consilier juridic I – 1 post vacant pentru Biroul juridic;
 6. inginer specialist IA (profil mecanic, electromecanic sau electric) – 1 post vacant pentru Secția clinică A.T.I.;
 7. inginer II (profil mecanic, electromecanic sau electric) – 1 post vacant pentru Secția chirurgie cardiovasculară – Compartiment A.T.I.;
 8. șef Birou Salarizare (studii economice) – 1 post vacant pentru Serviciul R.U.N.O.S.;
 9. economist debutant – 1 post vacant pentru Serviciul R.U.N.O.S.;
 10. șef Birou Securitatea muncii, PSl, protecție civilă și situații de urgență (studii economice) – 1 post vacant;
 11. șef Birou Administrativ (studii economice) – 1 post vacant;
 12. kinetoterapeut debutant – 1 post vacant pentru Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi – Sala CFM;
 13. curier – 1 post vacant pentru Biroul administrativ;
 14. muncitor necalificat – 2 posturi vacante pentru Biroul administrativ-întreținere spații verzi.;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 1. Referent de specialitate debutant
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență
 • nu necesită vechime în specialitate
 1. Economist debutant
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență (studii economice)
 • nu necesită vechime în specialitate
 1. Registrator medical debutant
 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
 • nu necesită vechime în specialitate
 1. Analist debutant
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență în specialitate
 • nu necesită vechime în specialitate
 1. Consilier juridic I
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență în specialitate
 • minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate
 1. Inginer specialist IA
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență în specialitate (profil mecanic, electromecanic sau electric)
 • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 1. Inginer II
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență (profil mecanic, electromecanic sau electric)
 • minimum 6 luni vechime în specialitate
 1. Șef Birou salarizare
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență (studii economice)
 • minimum 2 ani vechime în specialitate
 1. Șef Birou securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență (studii economice)
 • minimum 2 ani vechime în specialitate
 1. Șef Birou administrativ
 • absolvent al învățământului superior de lungă durată – diplomă de licență (studii economice)
 • minimum 2 ani vechime în specialitate
 1. Kinetoterapeut debutant
 • diplomă de licență în specialitate
 • nu necesită vechime în specialitate
 1. Curier
 • școală generală
 • nu necesită vechime în specialitate
 1. Muncitor necalifîcat
 • școală generală
 • nu necesită vechime în specialitate.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 28 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

l Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, str. Tabaci nr. 1, județul Dolj, telefon: 0251/502.202,  Fax: 0251/534.523, e-mail: scjuc.craiova@gmail.com