Funcții contractuale


Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, județul Cluj
Expiră in 0 zile, 5 ore


Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. fiziokinetoterapeut: 3 posturi; diplomă de licență în specialitate, 6 luni vechime ca fiziokinetoteraput, experiență în Laborator de recuperare, medicină fizică și balneologie
 2. psiholog practicant la Secția Clinică Obstetrică- ginecologie I: 1 post, diplomă de licență în specialitate; 1 an vechime ca psiholog stagiar
 3. asistent medical generalist: 52 posturi; diplomă de licență în specialitate/diplomă de școală sanitară postliceală, fără condiții de vechime
 4. asistent medical de laborator clinic licențiat: 4 posturi; diplomă de licență în specialitate, fără condiție de vechime
 5. moașă: 1 post; diplomă de licență în specialitate, fără condiție de vechime
 6. tehnician de radiologie și imagistică licențiat: 5 posturi; diplomă de licență în specialitate; debutant fără condiții de vechime
 7. asistent medical nutriție și dietetică debutant: 1 post, diplomă de licență în specialitate
 8. infirmier debutant: 45 posturi, studii generale, fără condiție de vechime
 9. îngrijitoare: 34 posturi, studii generale, fără condiție de vechime
 10. brancardier: 12 posturi, studii generale, fără condiție de vechime
 11. registrator medical: 1 post; diplomă de bacalaureat; 6 luni vechime în activitate.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 iulie 2022, ora 08.00: proba scrisă – str. Gh. Marinescu nr. 23, aula Iuliu Hațieganu;
 • 18 iulie 2022, ora 08.00: proba interviu cu posibilitate testare abilități practice – Str. Clinicilor nr. 3-5;
 • 18 iulie 2022, ora 08.00: proba practică (operare calculator), doar pentru registrator medical;
 • 21 iulie 2022, ora 08.00: proba interviu, doar pentru registrator medical.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5, jud. Cluj, telefon 0264/592.771, interior 1168, luni-joi, orele 13.00-15.00; vineri, orele 11.30-12.30.