Funcții contractuale


Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, județul Cluj
Anuntul a expirat


Conform email transmis de către angajator, anunțul în varianta corectă se găsește la adresa: functii-contractuale-spitalul-clinic-judetean-de-urgenta-cluj-napoca-judetul-cluj

„Vă rugăm să nu publicati pe siteul posturi.gov anuntul cu nr. 339.911 publicat în mod eronat în Monitorul Oficial nr. 750 din data de 24.06.2022.
Acest anunț dublează anunțul nr. 339.248 publicat Monitorul Oficial nr. 727 din data de 22.06.2022,
Anunțul eronat a fost trimis spre publicare către Monitorul oficial în momentul în care aveam informația că nu se poate publica anunțul corect. Datorită sprijinului primit a fost publicat anunțul corect în data de 22.06.2022, Anuntul corect apare și pe siteul posturi gov.”

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Șef serviciu, grad I, economist, la Serviciul de evaluare și statistică medicală: 1 post, diplomă de licență în științe economice, minimum 3 ani experiență ca economist în Serviciul de evaluare și statistică medicală într-un spital public.
 • Șef birou, grad II, economist, la Biroul aprovizionare: 1 post, diplomă de licență în științe economice, 5 ani vechime în specialitate.
 • Șef birou, grad II, inginer, la Biroul aparatură medicală: 1 post, diplomă de licența inginerie medicală, 5 ani vechime în specialitate.
 • Inginer specialist IA construcții la Biroul tehnic: 1 post; diplomă de licență în specialitate, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Inginer specialist IA instalații la Biroul tehnic: 1 post; diplomă de licență în specialitate, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Inginer debutant, inginerie medicală, la Biroul aparatură medicală: 1 post; diplomă de licență în specialitate, fără condiție de vechime.
 • Subinginer I construcții la Biroul tehnic: 1 post; diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Referent de specialitate II la Serviciul de evaluare și statistică medicală: 1 post; diplomă licență studii tehnice, 3 ani și 6 luni în specialitate, master management/resurse umane; constituie avantaj minimum 1 an experiență în resurse umane într-un spital public.
 • Bioinginer medical la Compartimentul de întreținere aparatură medicală: 1 post, diplomă de licență în specialitate; 6 luni vechime ca bioinginer medical.

Concursul constă în 3 probe:

 • proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10.00, Clinicilor nr. 3-5
 • proba practică (operare calculator) în data de 07.2022, ora 10.00, Str. Clinicilor nr. 3-5
 • interviul în data de 26.07.2022, ora 10.00, Str. Clinicilor nr. 3-5.

 

 • Șef formație muncitori instalator: 1 post, diplomă de licență a învățământului tehnic; 2 ani vechime în specialitate sau diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată în specialitate; 3 ani vechime în specialitate sau diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate; 3 ani vechime în specialitate sau diploma de bacalaureat; 3 ani vechime în specialitate.
 • Magaziner: 2 posturi, diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate.
 • Portar: 5 posturi, diplomă de absolvire a școlii generale, certificat de calificare/atestat, examen psihologic, fără condiție de vechime.
 • Pompier: 1 post, diplomă de absolvire a școlii generale, fără condiție de vechime.
 • îngrijitor: 1 post, diplomă de absolvire a școlii generale, fără condiție de vechime.

Concursul constă în 2 probe:

 • proba scrisă în data de 18.07.2022, ora 10.00, Clinicilor nr. 3-5
 • interviu cu testare abilități practice în data de 21.07.2022, ora 10.00, Str. Clinicilor nr. 3-5.

 

 • Muncitor calificat I electrician: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în
 • Muncitor calificat III instalator: 2 posturi, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat III sudor: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat III tâmplar: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 3 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat I fochist, clasa A: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat I fochist clasa C: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat I bucătar: 1 post, studii medii/generale certificat de calificare, examen coprologic și coproparazitologic, 9 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat II bucătar: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, examen coprologic și coproparazitologic, 6 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat III bucătar: 4 posturi, studii medii/generale, certificat de calificare, examen coprologic și coproparazitologic, 3 ani vechime în meserie.
 • Muncitor calificat IV bucătar: 2 posturi, studii medii/generale, certificat de calificare, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime.
 • Muncitor necalificat bloc alimentar: 4 posturi, studii medii/generale, examen coprologic și coproparazitologic, fără condiție de vechime.
 • Manipulant bunuri bloc alimentar: 2 posturi, studii generale, fără condiție de vechime.
 • Muncitor calificat I croitor: 1 post, studii medii/generale, certificat de calificare, 9 ani vechime în meserie,
 • Spălătoreasă: 7 posturi, studii generale, fără condiție de
 • Manipulant bunuri la Serviciul aprovizionare-transport: 2 posturi, studii generale, fără condiție de vechime.

Concursul constă în 2 probe:

 • proba practică în data de 18.07.2022, ora 10.00, în Cluj- Napoca , Clinicilor nr. 3-5
 • interviul în data de 21.07.2022, ora 10.00, Str. Clinicilor 3-5.

Dosarele de concurs se depun la Biroul personal, et. II, cam. 22, în perioada 27.06.2022 – 08.07.2022, după următorul program: luni-joi, orele 13.00-15.00; vineri, orele 11.30-12.30, tel. 0264.592.771, int. 1168.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5, jud. Cluj, telefon 0264.592.771, interior 1168.