Funcții contractuale


Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, București
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul aprovizionare:
  • 1 (un) post economist debutant:
   • nivel de studii: diplomă de licență îh profil economic
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • Secția chirurgie generală:
  • 1 (un) post asistent medical principal (S) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: diplomă de licență în specialitate
   • examen pentru obținerea gradului de principal
   • 5 ani vechime ca asistent medical
   • concurs pentru ocuparea postului.
  • 1 (un) post asistent medical principal (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: diplomă de școală sanitară postliceală
   • examen pentru obținerea gradului de principal
   • 5 ani vechime ca asistent medical
   • concurs pentru ocuparea postului.
  • 4 (patru) posturi asistent medical (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • 6 luni vechime ca asistent medical
   • concurs pentru ocuparea postului.
  • 2 (două) posturi asistent medical debutant (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • Secția medicină internă:
  • 1 (un) post asistent medical (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • 6 luni vechime ca asistent medical
   • concurs pentru ocuparea postului.
 • Secția ortopedie traumatologie
  • 1 (un) post asistent medical (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postiiceală
   • 6 luni vechime ca asistent medical
   • concurs pentru ocuparea postului.
  • 2 (două) posturi asistent medical debutant (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • concura pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • Laborator radiologie imagistică medicală:
  • 2 (două) posturi asistent medical debutant (PL) – specialitatea radiologie imagistică medicală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • Unitatea de primiri urgențe:
  • 1 (un) post asistent medical debutant (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
  • 1 (un) post asistent medical debutant (PL) – specialitatea radiologie imagistică medicală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • Ambulatoriu de specialitate – Cabinet Pneumologie:
  • 1 (un) post asistent medical debutant (PL) – specialitatea medicină generală:
   • nivel de studii: școală sanitară postliceală
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
  • 8 (opt) posturi infirmieră debutantă
   • 1 (un) post infirmieră debutantă – Secția chirurgie generală
   • 3 (trei) posturi infirmieră debutantă – Secția ortopedie traumatologie
   • 2 (două) posturi infirmieră debutantă – Secția obstetrică- ginecologie
   • 2 (două) posturi infirmieră debutantă – Secția neurochirurgie:
    • nivel de studii: școală generală
    • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
    • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare
    • fără vechime în specialitate
   • concurs pentru ocuparea postului.
  • 12 (douăsprezece) posturi îngrijitoare:
   • 3 (trei) posturi îngrijitoare – Secția chirurgie generală
   • 1 (un) post îngrijitoare – Secția ortopedie traumatologie
   • 2 (două) posturi îngrijitoare – Secția medicină internă
   • 2 (două) posturi îngrijitoare – Secția neurochirurgie
   • 1 (un) post îngrijitoare – Secția cardiologie
   • 3 (trei) posturi îngrijitoare – Secția neonatologie:
    • nivel de studii: școală generală
    • concurs pentru ocuparea postului
    • fără vechime în specialitate.
 • Secții din spital:
  • 3 (trei) posturi brancardieri:
   • școală generală
   • curs de brancardier organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
   • curs de brancardier organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea
   • Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • Bloc alimentar:
  • 1 (un) post bucătar – calificat:
   • nivel de studii: certificat de calificare în meseria de bucătar
   • concurs pentru ocuparea postului
   • fără vechime în specialitate.
 • 2 (două) posturi muncitori necalificați:
  • nivel de studii: școală generală
  • concurs pentru ocuparea postului
  • fără vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă (test-grilă);
 • 14 iulie 2022, ora 09.00: proba practică și interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, București, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, telefon: 021/255.40.99, interior 201.