Funcții contractuale


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” din București
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, astfel:

Posturi vacante:

 1. 1 (unu) post de Asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală, Secția clinică ATI – CCV
 2. 6 (șase) posturi de Fizician specialist (S), specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 3. 1 (unu) post de Fizician expert în fizica medicală (S), specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 4. 1 (unu) post de Fizician debutant (S), specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 5. 0,5 post de Psiholog specialist, specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 6. 0,5 post de Psiholog specialist, specialitatea Oncologie și hematologie pediatrică, Laborator radioterapie
 7. 0,5 post de Asistent social, specialitatea Asistență socială, Laborator radioterapie
 8. 0,5 post de Asistent social, specialitatea Oncologie și hematologie pediatrică, Laborator radioterapie
 9. 0,5 post de Asistent medical studii superioare licențiat în nutriție și dietetică, specialitatea Radioterapie, Laborator radioterapie
 10. 0,5 post de Asistent medical studii superioare licențiat în nutriție și dietetică, specialitatea Oncologie și hematologie pediatrică, Laborator radioterapie
 11. 0,5 post de Kinetoterapeut studii superioare, specialitatea Oncologie și hematologie pediatrică, Laborator radioterapie
 12. 0,5 post de Kinetoterapeut studii superioare, specialitatea Radioterapie, Laborator radioterapie
 13. 1 (unu) post de Asistent medical principal (PL), specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 14. 1 (unu) post de Tehnician principal de radioterapie și imagistică (S), specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 15. 11 (unsprezece) posturi de Tehnician de radioterapie și imagistică (S), specialitatea radioterapie, Laborator radioterapie
 16. 4 (patru) posturi de îngrijitoare (G/M), Laborator radioterapie


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Pentru ocuparea postului vacant de asistent social candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 466/2004.
 • pentru postul de Asistent medical principal (PL)
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • examenul pentru obținerea gradului principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Asistent medical principal radioterapie (PL)
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare;
  • examenul pentru obținerea gradului principal;
  • specialitatea radioterapie;
  • 5 ani vechime ca asistent medical;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Fizician specialist (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • examen de grad specialist;
  • 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Fizician debutant (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • 6 luni vechime în muncă constituie un avantaj;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Fizician expert în fizica medicală (S)
  • diplomă de licență în fizică sau echivalent;
  • grad universitar sau echivalent superior (master sau doctorat)
  • curs de radioprotecție postuniversitar;
  • permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN);
  • 3 ani vechime ca fizician;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Psiholog specialist Radioterapie (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • examen de grad specialist;
  • 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Psiholog specialist Oncologie și hematologie pediatrică (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • examen de grad specialist;
  • 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Asistent social-asistență socială (S)
  • diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior cu specializare în domeniu, forma de lungă durată de 4 ani, acreditată conf. legii sau
  • diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior cu specializare în domeniu, forma de scurtă durată de 3 ani, acreditată conform legii sau
  • diplomă de asistent social echivalentă conform legii;
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Asistent social-oncologie și hematologie pediatrică (S)
  • diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior cu specializare în domeniu, forma de lungă durată de 4 ani, acreditată conf. legii sau
  • diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ superior cu specializare în domeniu, forma de scurtă durată de 3 ani, acreditată conform legii sau
  • diplomă de asistent social echivalentă conform legii;
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Asistent medical radioterapie (S)
  • diplomă de licență (licențiat în nutriție și dietetică);
  • 6 luni vechime ca asistent medical;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Asistent medical Oncologie și hematologie pediatrică (S)
  • diplomă de licență (licențiat în nutriție și dietetică);
  • 6 luni vechime ca asistent medical;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Kinetoterapeut Oncologie și hematologie pediatrică (S)
  • diplomă de licența în specialitate;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Kinetoterapeut Radioterapie (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Tehnician principal de radioterapie și imagistică (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • examen de grad principal;
  • 5 ani vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de Tehnician de radioterapie și imagistică (S)
  • diplomă de licență în specialitate;
  • examen de grad principal;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • pentru postul de îngrijitoare (G)
  • școala generală;
  • concurs pentru ocuparea postului;
  • fără vechime în activitate (aceasta constituie un avantaj).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iulie 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” din București, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, telefon: 021/460.30.26, int. 232.