Funcții contractuale


Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București
Anuntul a expirat


Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul financiar-contabilitate:
  • 1 post economist specialist IA:
   • diplomă de licență
   • diplomă de bacalaureat
   • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Serviciul evaluare și statistică medicală:
  • 1 post referent de specialitate gradul I:
   • diplomă de licență
   • diplomă de bacalaureat
   • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Serviciul tehnic:
  • 1 post muncitor I – instalator sanitar:
   • diplomă de școală generală
   • 9 ani vechime în meserie
   • disponibilitate de lucru în tura.
  • 1 post muncitor II – lăcătuș-mecanic:
   • diplomă de școală generală
   • 6 ani vechime în meserie
   • disponibilitate de lucru în ture.
  • 2 posturi muncitor I – lăcătuș mecanic
   • diplomă de școală generală
   • 9 ani vechime în meserie -disponibilitate de lucru în ture.
  • 1 post muncitor I – electrician:
   • diplomă de școală generală
   • 9 ani vechime în meserie -disponibilitate de lucru în ture.
  • 2 posturi muncitor I – fochist:
   • diplomă de școală generală
   • 9 ani vechime în meserie -disponibilitate de lucru în ture.
 • Bloc operator:
  • 2 posturi de infirmieră:
   • școală generală
   • 6 luni vechime în activitate
   • curs de infirmieră -disponibilitate de lucru în ture. Laborator explorări funcționale:
  • 1 post de infirmieră:
   • școală generală
   • 6 luni vechime în activitate
   • curs de infirmieră.
 • Laborator explorări funcționale:
  • 1 post asistent medical generalist principal (S) – șef;
   • diplomă de licență în specialitate
   • diplomă de bacalaureat
   • examen de grad principal
   • 5 ani vechime ca asistent medical.
 • Serviciul anatomie patologică:
  • 2 posturi de asistent medical specialitatea laborator (PL):
   • diplomă de școală postliceală specialitatea laborator;
   • diplomă de bacalaureat
   • 6 luni vechime în specialitate.
  • 1 post de registrator medical debutant:
   • diplomă de bacalaureat;
   • curs/competențe operare PC;
   • fără vechime în activitate.
 • Laborator radiologie și imagistică medicală:
  • 3 posturi infirmieră:
   • școală generală
   • 6 luni vechime în activitate
   • curs de infirmieră
   • disponibilitate de lucru în ture.
 • Secția clinică neurochirurgie III:
  • 1 post de infirmieră:
   • școală generală
   • 6 luni vechime în activitate
   • curs de infirmieră
   • disponibilitate de lucru în ture.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă, în amfiteatrul Centrului de Excelență în Neurochirurgie și amfiteatrul U.P.U;
 • 08 iulie 2022, ora 09.00: proba practică, în cadrul structurilor organizatorice;
 • 08 iulie 2022: proba interviu, în amfiteatrul Centrului de Excelență în Neurochirurgie.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, Şoseaua Berceni nr. 12, sectorul 4, telefon: 021/334.30.25, interior 1122, 1123.