Funcții contractuale


Spitalul Clinic „Colentina”, Bucureşti
Expiră in 12 zile, 15 ore


Spitalul Clinic „Colentina”, Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Secția urologie:
  • Asistent medical generalist PL – 1 post, normă întreagă.
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • Bloc operator urologie:
  • Asistent medical generalist PL – 2 posturi, normă întreagă.
  • Brancardier – 1 post, normă întreagă.
 • Secția medicină internă III:
  • Infirmieră – 2 posturi, normă întreagă.
  • Brancardier – 1 post, normă întreagă.
 • Bloc operator ortopedie și traumatologie:
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • Secția clinică dermatovenerologic I:
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • Secția clinică dermatovenerologie II:
  • Infirmieră debutantă – 2 posturi, normă întreagă.
 • Secția clinică gastroenterologie – terapie acută:
  • Asistent medical debutant PL -1 post, normă întreagă.
 • Laborator endoscopie digestivă, diagnostică și terapeutică:
  • Asistent medical generalist principal PL – 1 post, normă întreagă.
  • Asistent medical debutant PL – 2 posturi, normă întreagă.
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • Laborator recuperare medicină fizică și balneologie:
  • Kinetoterapeut S – 3 posturi, normă întreagă.
  • Psiholog S – 1 post, normă întreagă.
 • Serviciul anatomie patologică:
  • Băieșiță – 1 post, normă întreagă.
 • Secția clinică neurologie I:
  • Infirmieră – 2 posturi, normă întreagă.
 • Secția clinică neurologie I – T.A.:
  • Asistent medical generalist PL -1 post, normă întreagă.
  • Infirmieră debutantă – 2 posturi, normă întreagă.
 • Secția clinică neurologie II:
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
  • Asistent medical generalist PL -1 post, normă întreagă. Secția clinică neurologie II – Compartimentul U.A.V.C.A.: •Asistent medical generalist PL – 2 posturi, normă întreagă.
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • Secția clinică neurologie II – Compartimentul recuperare medicală:
  • Asistent medical generalist principal PL – 1 post, normă întreagă.
  • Infirmieră – 3 posturi, normă întreagă.
 • Bloc operator dermatovenerologie II:
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • ATI chirurgie:
  • Registrator medical – 1 post, normă întreagă.
  • Infirmieră – 2 posturi, normă întreagă.
 • ATI ortopedie:
  • Brancardier – 1 post, normă întreagă.
 • Secția A.T.I. I:
  • Infirmieră debutantă – 1 post, normă întreagă.
  • Ambulanțier – 1 post, normă întreagă.
  • Kinetoterapeut – 1 post, normă întreagă.
 • Compartimentul diabet zaharat, nutriție și boli metabolice:
  • Infirmiera – 1 post, normă întreagă.
  • Asistent medical generalist PL – 2 posturi, normă întreagă.
 • Secția recuperare, medicină fizică și balneologie:
  • Băieșiță – 1 post, normă întreagă.
 • Secția clinică ortopedie și traumatologie II:
  • Asistent medical generalist principal PL – 1 post, normă întreagă.
 • Ambulatoriu integrat:
  • Asistent medical generalist PL -1 post, normă întreagă.
 • Secția clinică cardiologie:
  • Infirmieră – 1 post, normă întreagă.
 • Biroul registratură medicală:
  • Registrator medical – 4 posturi, normă întreagă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Asistent medical generalist principal (PL): diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, examen pentru Obținerea gradului de principal, suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs, minimum 5 ani vechime în specialitate, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu.
 • Asistent medical generalist (PL): diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în Curs, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) pentru a profesa în domeniu, 6 luni vechime în specialitate.
 • Asistent medical debutant (PL): diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, suplimentul descriptiv, certificat de membru eliberat de 0AM.G.M.A.M.R. vizat pentru anul în curs, adeverință O.A.M.G.M.A.M.R, asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) fără vechime.
 • Infirmieră debutantă (G): diplomă sau adeverință studii școală generală, curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății* – Direcția generală resurse umane și certificare, aviz psihiatric/ psihologic (certificat medical A5), fără vechime.
 • Infirmieră (G): diplomă sau adeverință studii școală generală, cura de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.Ă.M.R. sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați de Ministerul Mundi, Familiei șl Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate.
 • Brancardier (G): diplomă sau adeverință studii școală generală, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), fără vechime.
 • Registrator medical (M): diplomă de studii medii, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 luni vechime în activitate.
 • Kinetoterapeut (S): diplomă de licență în specialitate, aviz psihiatric/psihologic (certificat medicei A5), 6 luni vechime în specialitate.
 • Băieșiță (G): școală generală, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical Ă5), fără vechime în specialitate.
 • Ambulanțier (M): diplomă de studii medii, aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5), 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist și cel puțin un an ca șofer autosanitară I.
 • Psiholog (S): diplomă de licență, fără vechime.

*Chitanță taxă concurs:

 • 100 RON – asistent medical principal, asistent medical generalist, asistent medical debutant, psiholog, ambulanțier și kinetoterapeut
 • 50 RON – infirmieră, infirmieră debutantă, brancardier și băieșiță
 • 70 RON – registrator medical.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 august 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 august 2022, ora 10.00: proba scrisă
 • 24 august ora 10.00: proba practică și/sau interviul.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Clinic „Colentina” din Bucureşti, șos. Ștefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2, București, telefon: 021/319.17.80.