Funcții contractuale


Primăria Municipiului Suceava
Anuntul a expirat


Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • La Direcția administrația piețelor:
  • inspector de specialitate gradul IA la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare – 1 post;
  • inspector de specialitate gradul II la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare – 1 post;
  • inspector de specialitate debutant la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare – 2 posturi;
  • inspector gradul IA la Biroul control alimente de origine animală și igienă – 1 post;
  • instalator treapta IV la Biroul tehnic – Serviciul investiții și reparații – 1 post;
  • electrician treapta IV la Biroul tehnic – Serviciul investiții și reparații – 1 post;
  • îngrijitor la Biroul piața agrealimentară Burdujeni – 1 post.
 • La Direcția generală a domeniului public:
  1. inspector de specialitate gradul II la Compartimentul administrare centre culturale ale municipiului Suceava – „Cinema Modern” și „Arta Ițcani”- Serviciul administrativ – 1 post;
  2. șofer treapta I la Serviciul „Parc auto” – 2 posturi;
  3. constructor treapta III la Compartimentul construcții – Serviciul întreținere și reparații – 1 post;
  4. mecanic treapta I la Compartimentul Atelier întreținere și reparații – Serviciul întreținere și reparații – 1 post;
  5. sudor treapta I ța Compartimentul atelier întreținere și reparații – Serviciul întreținere și reparații – 1 post;
  6. îngrijitor la Compartimentul administrare centre culturale ale municipiului Suceava – „Cinema Modern” și „Arta Ițcani’- Serviciul administrativ – 1 post;
  7. îngrijitor la Compartimentul spații verzi – Serviciul spații verzi – 1 post;
  8. îngrijitor la Compartimentul administrare „Extindere cimitir Pacea” – Serviciul administrare cimitire – 2 posturi.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


La Direcția administrația piețelor:

 1. Pentru Inspector de specialitate gradul IA la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani și 6 luni.
 1. Pentru inspector de specialitate gradul II la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni.
 1. Pentru inspector de specialitate debutant la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul administrație publică sau drept.
 1. Pentru inspector gradul IA la Biroul control alimente de origine animală și igienă:
 • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă din domeniul ingineria produselor alimentare;
 • vechime în specialitate necesară de minimum 6 ani și 6 luni.
 1. Pentru instalator treapta IV și Electrician treapta IV la Biroul tehnic – Serviciul investiții și reparații:
 • studii generale/medii;
 • calificare în meseria respectivă;
 • vechime în specialitate: nu se solicită.
 1. Pentru îngrijitor la Biroul piața agroalimentară Burdujeni:
 • studii generale/medii;
 • vechime în muncă necesară de minimum 6 luni.

La Direcția Generală a Domeniului Public:

 1. Pentru inspector de specialitate gradul II la Compartimentul administrare centre culturale ale municipiului Suceava – „Cinema Modern” și „Arta Ițcani” – Serviciul administrativ:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni.
 1. Pentru șofer treapta I la Serviciul „Parc auto”:
 • studii generale/medii;
 • permis de conducere categoria B și C;
 • vechime necesară în profesia de conducător auto de minimum 3 ani.
 1. Pentru constructor treapta III la Compartimentul construcții – Serviciul întreținere și reparații:
 • studii generale/medii;
 • calificare în meseria de zidar – zugrav;
 • vechime în specialitate de minimum 3 ani.
 1. Pentru mecanic treaptă l lâ Compartimentul Atelier întreținere și reparații – Serviciul întreținere și reparații:
 • studii generale/medii;
 • calificare în meseria de mecanic;
 • vechime în specialitate de minimum 9 ani.
 1. Pentru sudor treapta I la Compartimentul Atelier întreținere și reparații – Serviciul întreținere și reparații:
 • studii generale/medii;
 • calificare în meseria de sudor;
 • vechime în specialitate de minimum 9 ani.
 1. Pentru îngrijitor la Compartimentul administrare centre culturale ale municipiului Suceava – „Cinema Modern” și „Arta Ițcani” – Serviciul administrativ, la Compartimentul spații verzi – Serviciul spații verzi și la Compartimentul administrare „Extindere cimitir Pacea” – Serviciul administrarea cimitire:
  • studii generale/medii;
  • vechime în muncă necesară de minimum 6 luni.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă, pentru posturile de inspector de specialitate și inspector, la sediul Municipiului Suceava;
 • 06 iulie 2022, ora 10.00 – proba practică, pentru posturile de muncitor calificat (constructor, mecanic, sudor, șofer) și îngrijitor, la sediul Direcției generale a domeniului public;
 • 06 iulie 2022, ora 12.00 – proba practică, pentru posturile de muncitor calificat (electrician, instalator) și îngrijitor, la sediul Direcției Administrația Piețelor;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Primăria Municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, județul Suceava, camera 45, telefon: 0230/212.696, interior 152 sau 252.