Funcții contractuale (8 posturi)


Primăria Comunei Beica de Jos, județul Mureș
Anuntul a expirat


Primăria Comunei Beica de Jos, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, pentru implementarea proiectului „Sate sănătoase”, selectat pentru finanțare în cadrul apelului deschis de proiecte nr. 1 – „Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi”, apel finanțat în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul financiar SEE 2014-2021, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, după cum urmează:

 1. manager proiect – 1 post, normă întreagă;
 2. responsabil financiar – 1 post, 0,5 normă;
 3. specialist achiziții publice – 1 post, 0,5 normă;
 4. asistent social – 1 post, 0,5 normă;
 5. mediator sanitar – 1 post, normă întreagă;
 6. asistent medical comunitar – 1 post, normă întreagă;
 7. asistent medical comunitar – 1 post, normă întreagă;
 8. persoană de serviciu pentru curățenie clădiri – 1 post, 0,75 normă.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Manager proiect:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență;
  • cerințe specifice: experiență managerială, experiență în administrația publică, seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției, să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în specialitatea studiilor și în muncă: nu se solicită.
 • Responsabil financiar:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;
  • cerințe specifice: seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției, să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în specialitatea studiilor și în muncă: nu se solicită.
 • Specialist achiziții publice:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, juridice sau administrație publică;
  • cerințe specifice: seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției, să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în specialitatea studiilor și în muncă: nu se solicită.
 • Asistent social:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
  • cerințe specifice: aviz de exercitare a profesiei de asistent social, seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției., să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în specialitatea studiilor și în muncă: nu se solicită.
 • Mediator sanitar:
  • studii de specialitate: studii generale, absolvirea învățământului obligatoriu;
  • cerințe specifice: abilități de comunicare, disciplinat, punctual, receptiv față de cunoștințele specifice muncii, cu simț de răspundere, capacitatea de a reprezenta veriga dintre cultura comunității și ansamblul culturii naționale, calități etice și morale, capacitatea de păstrare a confidențialității, seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției, să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în muncă: nu se solicită.
 • Asistent medical comunitar:
  • studii de specialitate: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul sanitar, studii postliceale sanitare sau studii superioare în specializarea asistență medicală;
  • cerințe specifice: studii medicale sanitare (liceu sanitar, postliceal ), seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției, să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în specialitatea studiilor și în muncă: nu se solicită.
 • Asistent medical comunitar:
  • studii de specialitate: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul sanitar, studii postliceale sanitare sau studii superioare în specializarea asistență medicală;
  • cerințe specifice: studii medicale sanitare (liceu sanitar, postliceai ), seriozitate/responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, capacitatea de a lua decizii corecte în exercitarea funcției, să aibă calități psihice necesare (răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare etc.);
  • vechime în specialitatea studiilor și în muncă: nu se solicită.
 • Persoană de serviciu pentru curățenie clădiri:
  • studii de specialitate: studii generale, absolvirea învățământului obligatoriu;
  • cerințe specifice: disciplinat, punctual, receptiv față de cunoștințele specifice muncii, seriozitate/responsabilitate;
  • vechime în muncă: nu se solicită.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 29 noiembrie 2022, ora 11.00: proba interviu.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Comunei Beica de Jos, satul Beica de Jos nr. 215, județul Mureș, telefon: 0265/719.700, fax 0265/719.612.