Funcții contractuale


Muzeul Național de Artă al României
Anuntul a expirat


Muzeul Național de Artă al României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Muzeograf S/deb – Secția artă românească modernă
  • studii superioare de lungă durată în istoria artelor, absolvite cu diplomă de licență
  • fără vechime
  • cunoașterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a unei limbi străine (engleză sau franceză).
 • Muzeograf S, gradul II – Secția educație, comunicare, proiecte culturale:
  • studii superioare în domeniul arte, grafică, design
  • minimum 6 luni vechime cu studii superioare
  • cunoștințe avansate de operare calculator în editare imagini: Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw, Indesign etc.
  • să asigure corect realizarea machetelor grafice și prelucrarea imaginilor
  • să asigure realizarea machetelor grafice, prin proiectarea conținutului informațional
  • să execute și să adapteze imaginile sau conținutul informațional
  • să editeze imagini, să creeze/ruleze script-uri, action-uri sau batch-job-uri
  • portofoliu de lucrări.
 • Referent S, gradul l/deb. (educație) – Secția Educație, Comunicare, Proiecte Culturale:
  • studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, filologiei sau în alte domenii sodoumane
  • minimum 6 luni vechime cu studii superioare; pentru postul de debutant nu este necesară vechimea
  • cursuri de formare în domeniul educației nanformale, pedagogiei sau sociologiei
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat: engleză sau franceză (demonstrabil prin Certificat de competență lingvistică recunoscut universitar: teste internaționale: TOEFL, DELF, Cambridge Certificate ).
 • Auditor S gradul I – Compartiment audit public intern:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociala – ramura științe economice
  • certificat de absolvire cu recunoaștere națională în domeniul auditului intern
  • perfecționări (specializări) în domeniul financiar-conlabil, achiziții publice și fiscal
  • cursuri de specializare și perfecționare în domeniul auditului public intern
  • vechimea în muncă și în specialitate: minimum 4 ani
  • aviz de participare la concurs din partea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Culturii, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cel târziu până la data desfășurării primei probe.
 • Economist S, gradul IA – Compartiment achiziții publice:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice
  • certificat de expert achiziții publice
  • vechime în specialitatea studiilor superioare 6 ani.
 • Referent de specialitate S gradul II – Serviciu resjrse umane-secretariat:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științelor umaniste – ramura Filologie sau în domeniul științelor sociale – ramura științe aJe comunicării
  • cursuri/specializări dovedite cu înscrisuri oficiale în domeniu activității de secretariat, constituie un avantaj
  • cursuri/specializări în domeniul artei/istoria artei, constituie un avantaj
  • atestat limbă engleză PET (cunoscut anterior cu numele Cambridge English Preliminary)
  • minimum 3 ani experiență în domeniu.
 • Pompier (1 post) – Serviciu Propriu Privat Situații de Urgență:
  • studii generale sau medii
  • certificat de servant pompier
  • fără vechime în muncă.
 • Șef Serviciu S, gradul II – Serviciul monitorizare sisteme electronice de avertizare și pază – supraveghere:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă
  • atestat pentru ocupația de Manager de Securitate avizat de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobat de către Autoritatea Națională pentru Calificări
  • experiența în sistemele de monitorizare electronică și de pază/supraveghere
  • cunoașterea avansată de operare pe calculator pentru întocmire rapoarte de serviciu, pentru captură, stocare și prelucrare imagini video înregistrate pe sistemele din dotare (pachetul Microsoft Office, internet, Adobe, diverse softuri specifice programării și utilizării sistemelor de securitate dedicate detecției la tentativa de efracție, detecție, alarmare și alertare la incendiu, de limitare și stingere a incendiilor, supraveghere video cu circuit închis, control acces sau alte programe similare)
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel mediu
  • minimum 1 an vechime în muncă.
 • Muncitor calificat I – Serviciu monitorizare sisteme electronice de avertizare și pază – supraveghere:
  • studii medii
  • certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale pentru ocupația de Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, avizat de Inspectoratul Generai al Poliței Române – Direcția Ordine Publică (IGPR – DOP) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
  • experiență în exploatarea sistemelor de securitate de minimum 12 luni
  • minimum 7 ani vechime în muncă.
 • Muncitor calificat I (electrician) 1 post – Atelier Întreținere:
  • studii generale sau medii
  • atestat de calificare
  • experiență în utilizarea instalațiilor electrice de joasă tensiune (reparații – întreținere) și cunoștințe despre automatizarea instalațiilor de climatizare – ventilație
  • minimum 7 ani vechime în muncă.
 • Muncitor calificat I – (zugrav) 1 post – Atelier Întreținere:
  • studii generale sau medii
  • experiență în lucrări de zugrăvire a spațiilor, reparații locale ale pereților, placări cu rigips, chituire
  • minimum 7 ani vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05  iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă/practică;
 • 11 iulie 2022, ora 11.00 – interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Muzeul Național de Artă al României, București, nr. 49-53, sectorul 1, telefon: 021/313.17.44.