Funcții contractuale (12,5 norme)


Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București
Anuntul a expirat


Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Poziția 1 – 2 (două) posturi muncitor calificat I – electrician.
 • Poziția 2 – 4 (patru) posturi de muncitor calificat IV – lăcătuș – la stația de oxigen.
 • Poziția 3 – 1 (un) post de muncitor calificat – lăcătuș pentru Componenta obstetrică-ginecologie Polizu.
 • Poziția 4 – 2 (două) posturi muncitor necalificat II – fără sporuri.
 • Poziția 5 – 1 (un) post de muncitor calificat IV – bucătar pentru Componenta obstetrică-ginecologie Polizu.
 • Poziția 6 – 1 (un) post de economist debutant la Serviciul R.U.N.O.S.
 • Poziția 7 – 0,5 post de medic primar specialitatea obstetrică-ginecologie/pediatrie în cadrul Serviciului de management al calității serviciilor de sănătate.
 • Poziția 8 – 0,5 post de auditor II în cadrul Compartimentului audit.
 • Poziția 9 – 0,5 post de consilier juridic IA în cadrul Compartimentului juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Poziția 1 – adeverință sau diplomă absolvire cel puțin 8 clase, categoria de calificare 5 sau 6, curs electrician la o instituție acreditată de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției sociale, 9 ani vechime în meserie.
 • Poziția 2 și 3 – adeverință sau diplomă absolvire cel puțin 8 clase, categoria de calificare 1,6 luni vechime în meserie.
 • Poziția 4 – adeverință sau diplomă absolvire cel puțin 8 clase, fără vechime.
 • Poziția 5 – adeverință sau diplomă absolvire cel puțin 8 clase, categoria de calificare 1, fără vechime.
 • Poziția 6 – studii economice, diplomă de licență, fără vechime.
 • Poziția 7 – diplomă de licență, certificat de medic primar, avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății, în cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate.
 • Poziția 8 – studii economice, diplomă de licență, un an vechime în specialitate de auditor.
 • Poziția 9 – diplomă de licență în specialitate, vechime cel puțin 6 ani și 6 luni.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă – la sediul din bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, București;
 • 21 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu – la sediul din bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, București.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București, str. Ghe. Polizu nr. 38-52, sectorul 2, telefon: 021/242.27.13, int. 2139.