Funcții contractuale (23 posturi)


Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca
Anuntul a expirat


Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 1. 5 posturi cu normă întreagă de îngrijitoare;
 2. 2 posturi cu normă întreagă de garderobier;
 3. 6 posturi cu normă întreagă de registrator medical principal;
 4. 1 post cu normă întreagă de muncitor calificat I (electrician);
 5. 1 post cu normă întreagă de muncitor calificat I (fochist);
 6. 3 posturi cu normă întreagă de asistent medical principal cu studii superioare;
 7. 1 post cu normă întreagă de asistent medical debutant cu studii superioare;
 8. 1 post cu normă întreagă de asistent medical principal cu studii postliceale;
 9. 1 post cu normă întreagă de asistent medical cu studii postliceale;
 10. 1 post cu normă întreagă de tehnician de radiolog e și imagistică principal licențiat;
 11. 1 post cu normă întreagă de tehnician de radiologe și imagistică licențiat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • îngrijitoare:
  • minimum studii generale;
  • nu necesită vechime în activitate;
  • parcurgerea unor programe de pregătire a îngrijitoarelor de curățenie poate constitui un avantaj.
 • garderobier:
  • minimum studii generale;
  • nu necesită vechime în activitate.
 • registrator medical principal:
  • studii: studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 4 ani vechime în specialitate;
  • să dețină gradul de registrator medical principal;
  • cunoștințe de operare pe calculator, Word și Excel;
  • experiență în activitatea de registratură sau secretariat.
 • muncitor calificat I (electrician):
  • studii: minimum studii generale;
  • să dețină diplomă de absolvire a cursului de electrician;
  • vechime: 9 ani vechime în activitate.
 • muncitor calificat I (fochist):
  • studii: minimum studii generale;
  • să dețină diplomă sau certificat de absolvire a cursului de fochist;
  • autorizație de fochist eliberată de ISCIR;
  • vechime: 9 ani vechime în activitate.
 • asistent medical principal cu studii superioare:
  • studii: diplomă de licență în specialitate;
  • 5 ani vechime în activitate;
  • să dețină diplomă de certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere medicală de răspundere civilă;
  • să dețină gradul de asistent medical principal:
 • asistent medical debutant cu studii superioare:
  • studii: diplomă de licență în specialitate;
  • nu necesită vechime în activitate;
  • să dețină diplomă de certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere medicală de răspundere civilă,
 • asistent medical principal cu studii posti iceale:
  • studii: diplomă absolvire școală postliceală;
  • 5 ani vechime în activitate;
  • să dețină diplomă de certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere medicală de răspundere civilă;
  • să dețină gradul de asistent medical principal.
 • asistent medical cu studii postliceale:
  • studii: diplomă absolvire școală postliceală;
  • 6 luni vechime în activitate;
  • să dețină diplomă de certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere medicală de răspundere civilă
 • tehnician de radiologie și imagistică medicală principal licențiat:
  • studii: diplomă de licență în specialitate;
  • 5 ani vechime în activitate;
  • experiență în cunoașterea și exploatarea C.T./I.R.M;
  • să dețină diplomă de certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de tehnician de radiologie și imagistică medicală licențiat eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere medicală de răspundere civilă;
  • să dețină gradul de tehnician de radiologie și imagistică principal.
 • tehnician de radiologie și imagistică medicală/licențiat:
  • studii: diplomă de licență în specialitate;
  • 6 luni vechime în activitate;
  • experiență în cunoașterea șl exploatarea C.T./I.R.M;
  • să dețină diplomă de certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină avizul anual pentru exercitarea profesiei de tehnician de radiologie și imagistică medicală licențiat eliberat de A.M.G.M.A.M.R;
  • să dețină asigurare medicală de răspundere medicală de răspundere civilă.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iulie 2022: proba scrisă, astfel:
  • ora 09.00 – asistent medical principal cu studii superioare, asistent medical debutant cu studii superioare, asistent medical principal cu studii postliceale, asistent medical cu studii postliceale. tehnician de radiologie și imagistică medicală principal licențiat, tehnician de radiologie și imagistică medicală licențiat;
  • ora 10.30 – registrator medical principal;
  • ora 12.00 – muncitor calificat I (electrician), muncitor calificat I (fochist), îngrijitoare și garderobier.
 • 08 iulie 2022: proba interviu, astfel:
  • ora 09.00 – asistent medical principal cu studii superioare, asistent medical debutant cu studii superioare, asistent medical principal cu studii postliceale, asistent medical cu studii postliceale, tehnician de radiologie și imagistică medicală principal licențiat, tehnician de radiologie și imagistică medicală licențiat;
  • ora 10.30 – registrator medical principal;
  • ora 12.00 – muncitor calificat I (electrician), muncitor calificat I (fochist), îngrijitoare și garderobier.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 19-21, județul Cluj, telefon: 0264/591.941, interior 105.