Funcții contractuale


Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați
Anuntul a expirat


Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. economist în comerț și marketing II – Serviciul patrimoniu, investiții, achiziții’ marketing și administrativ, Compartimentul comercial-marketing -1 post normă întreagă
 2. inspector în domeniul securității și sănătății în muncă III – Serviciul patrimoniu, investiții, achiziții, marketing și administrativ, Compartimentul de securitate și sănătate în muncă -1 post normă întreagă
 3. tehnician zootehnist – exploatare II – Laboratorul experimental de cercetări agro-pescărești Brateș -1 post normă întreagă
 4. arhivar – Serviciul patrimoniu, investiții, achiziții, marketing și administrativ, Compartimentul documentare, editare, arhivă -1 post normă întreagă
 5. casier – Compartimentul buget-finanțe – 1 post normă întreagă
 6. muncitor calificat II electromecanic – Laboratorul experimental de cercetări agro-pescărești Brateș -1 post normă întreagă
 7. muncitor calificat III pescar în ape interioare șl de coastă – Laboratorul de ihtiologie și ecobiologie resurse acvatice vii, Colectivul de evaluare resurse acvatice vii județul Galați – 1 post normă întreagă
 8. muncitor calificat III pescar în ape interioare și de coastă – Laboratorul experimental de cercetări agro- pescărești Brateș – 3 posturi normă întreagă.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 1. economist în comerț și marketing II
 • absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licență în profil economic;
 • fără cerințe de vechime în specialitatea postului;
 • fără cerințe de vechime în muncă;
 • Cunoștințe operare PC (Microsoft Office), edi:are documente în Word și Excel, navigare internet.
 1. inspector în domeniul securității și sănătății în muncă III
 • absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 • fără cerințe de vechime în specialitatea postului;
 • fără cerințe de vechime în muncă;
 • deținere certificat de calificare în meseria inspector SSM cu durata de 80 de ore.
 • cunoștințe operare PC (Microsoft Office), editare documente în Word și Excel, navigare internet.
 1. tehnician zootehnist – exploatare II
 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat în profil tehnică piscicolă;
 • fără cerințe de vechime în specialitatea postului;
 • disponibilitate pentru lucrul peste program;
 • deținere permis conducere auto minimum categoria B.
 1. arhivar
 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • fără cerințe de vechime în specialitatea postului;
 • deținere certificat de calificare în meseria arhivar.
 1. casier
 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • experiență îh activități de gestiune finandară/încasări și plăți cu numerar minimum 3 ani;
 • cunoștințe operare PC: Windows, MS Office, programe de gestiune.
 1. muncitor calificat II electromecanic
 • studii medii/profesionale în profil electric/electromecanic/ automatizări/mecatronică;
 • vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani;
 • disponibilitate de lucru în schimburi.
 1. muncitor calificat III pescar în ape interioare și de coastă -Studii gimnaziale/profesionale;
 • fără cerințe de vechime în specialitatea postului;
 • deținere certificat de calificare în meseria pescar în ape interioare și de coastă;
 • rezistență la lucrul în mediu natural.
 1. muncitor calificat III pescar în ape interioare și de coastă -studii gimnaziale/profesionale;
 • fără cerințe de vechime în specialitatea postului;
 • deținere certificat de calificare în meseria pescar în ape interioare și de coastă;
 • rezistență la lucrul în mediu natural

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă (economist în comerț și marketing II, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă III, tehnician zootehnist – exploatare II, arhivar, casier);
 • 12 iulie 2022, ora 14.00 – proba practică (muncitor calificat III pescar în ape interioare și de coastă, muncitor calificat II electromecanic);
 • 15 iulie 2022, ora 11.00 – proba interviu (economist în comerț și marketing II, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă III, tehnician zootehnist – exploatare II, arhivar, casier).


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați, strada Portului nr. 54, județul Galați, telefon: 0236/416.914, interior 110.