Funcții contractuale


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Anuntul a expirat


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Centre destinate îngrijirii copilului și familiei:

Complexul de Servicii Comunitare „Neculai Roșea Codreanu”, Bârlad:

 • 1 post de lucrător social principal la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial nr. 1-2:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani și 6 luni.
 • 1 post de lucrător social la Centrul de Primire în Regim de Urgență:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime fn muncă: minimum 6 luni.

Complex de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Dizabilități Bârlad:

 • 1 post de asistent medical BFT, gradul debutant, la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități:
  • diplomă de bacalaureat;
  • studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă îh specialitatea asistent medical balneofizioterapie;
  • certificat de membru eliberat de A.W.G.M.A.M.R.;
  • adeverință eliberată de A.M.G.M.A.M.R.;
  • vechime: nu este necesară.
 • 4 posturi de lucrător social la Serviciul Specializat pentru Copiii cu Dizabilități – Casa de Tip Familial nr. 1
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • 1 post de muncitor necalificat I la Compartimentul administrativ;
  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani.

Centrul de Reabilitare și Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Fălciu:

 • 1 post de lucrător social:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.

Centre destinate protecției persoanelor adulte:

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ghermănești:

 • 1 post de conducere – șef centru, gradul II:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniile – psihologie, asistență socială, sociologie, juridic, medical, economic sau științe administrative:
  • vechime necesară ocupării postului: pentru absolvenții cu diplomă de licență în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie – vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale: pentru absolvenții cu diplomă de licență în domeniile juridic, medical, economic și științe administrative – vechime de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • 1 post de terapeut ocupațional, gradul debutant:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime; nu este necesară.
 • 1 post de muncitor calificat III (bucătar):
  • curs de calificare în meseria de bucătar;
  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani.

Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Rânzești:

 • 1 post de muncitor calificat IV (întreținere):
  • calificare în meseria de lăcătuș mecanic de întreținere:
  • studii medii/generale;
  • vechime: minimum 6 luni.

Complex de Servicii Comunitare pentru Adulți Huși – Centrul de îngrijire și Asistența pentru Persoane Vârstnice:

 • 1 post de asistent social, grad principal:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială:
  • aviz de exercitare a profesiei cu treapta de competență principat;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.
 • 1 post de lucrător social:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • 1 post de infirmieră:
  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă: minimum 6 luni.

Ansamblul de Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vaslui – Complexul de Locuințe Protejate pentru Persoana Adultă cu Dizabilități nr. 1 – Locuința Protejată (LMP) Codăești:

 • 1 post de lucrător social, gradul principal:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani și 6 luni.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 martie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 aprilie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, șoseaua națională Vaslui-lași nr. 1., judeţul Vaslui, telefon 0235/315138, int. 1110 sau 1111.