Funcții contractuale


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea
Anuntul a expirat


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

  • psiholog (S):
   • Centrul de îngrijire și Asistență „Lebăda” Tulcea/1 post;
   • Centrul de îngrijire și Asistență Babadag/1 post;
   • Centrul de îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag/1 post.
 • asistent social (S):
  • Centrul de îngrijire și Asistență Babadag/1 post;
  • Centrul de îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag/1 post;
  • Centrul de îngrijire și Asistență „Lebăda” Tulcea/1 post
 • kinetoterapeut/ fiziokinetoterapeut (S):
  • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag/1 post;
  • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil/1 post;
  • Centrul de îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag/1 post.
 • educator (S):
  • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil/1 post;
  • Centrul de îngrijire și Asistență „Lebăda” Tulcea/1 post.
 • asistent medical generalist (PL):
  • Centrul de îngrijire și Asistență Babadag/1 post;
  • Centrul de îngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag/1 post;
  • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag/1 post;
 • instructor ergoterapie (M):
  • Centrul de îngrijire și Babadag/1 post
 • administrator (M):
  • Centrul de îngrijire și Asistență Babadag/1 post.
 • infirmier (G/M):
  • Centrul delngrijire și Asistență „Dumbrava” Babadag/6 posturi;
  • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Babadag/2 pasiuni,
  • Centrul de îngrijire și Asistență „Lebăda” Tulcea/2 posturi;
  • Centrul de Recuperare și Reabilitară Neuropsihiatrică Zebil/ 3 posturi.
 • muncitor necalificat bucătărie (G/M):
  • Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zebil/1 post


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


  • psiholog (S):
   • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea psihologie.
   • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România.
   • Condiții de vechime: 0 ani.
 • asistent social (S):
  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială.
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
  • Condiții de vechime: 0 ani.
 • kinetoterapeut/ fiziokinetoterapeut (S):
  • studii superioare de lungă durată în specialitatea kinetoterapie/ fiziokinetoterape.
  • Condiții de vechime: 0 ani.
 • educator (S):
  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniile fundamentale ale științelor sociale.
  • Condiții de vechime: 0 ani.
 • asistent medical generalist (PL):
  • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
  • studii postliceale de asistent medical
  • Condiții de vechime: 0 ani.
  • aviz de liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent.
 • instructor ergoterapie (M):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Condiții de vechime: 0 ani.
 • administrator (M):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Condiții de vechime: 0 ani.
 • infirmier (G/M):
  • studii generale/medii. Condiții specifice:
  • curs de calificare jnfirrnier.
  • Condiții de vechime: 0 ani.
 • muncitor necalificat bucătărie (G/M):
  • studii generale/medii.
  • Condiții de vechime: 0 ani.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2022, ora 14.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 11 aprilie 2022, ora 10.00: proba scrisă, la Centrul de Plasament „Speranța” Tulcea, Str. Spitalului nr. 28;
 • 15 aprilie 2022, ora 10.00: proba interviu, la sediul din Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 150.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 150, telefon 0757/999.903.