Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Asistent social:

 • 1 post în cadrul Complexului de servicii „Casa Noastră ”: Condiții specifice de participare: studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în asistență socială, cu certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate
 • 1 post în cadrul Centrului de zi „Lizuca”.

Condiții specifice de participare: studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în asistență socială, cu certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate

 • 3 posturi în cadrul Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Componenta ANTE (abuz, neglijare, trafic și exploatare a copiilor) din care:
 • 1 post de asistent social (cu atribuții de manager de caz). Cerințe specifice: sunt asistenți sociali conform Legii nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social, respectiv au studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, cu certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la zi, și au o experiență de cel puțin 2 ani de muncă în servicii pentru protecția copilului, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani.
 • 2 posturi de asistent social.

Cerințe specifice: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, cu certificat de membru eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

 • Inspector de specialitate:
 • 1 post în cadrul Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Componenta Intervenție în Regim de Urgență: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale, sociologie-psihologie sau juridic, vechime în specialitatea studiilor solicitate minimum 2 ani
 • 2 posturi (cu atribuții de manager de caz) în cadrul Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Componenta ANTE (abuz, neglijare, trafic și exploatare a copiilor).

Cerințe specifice: îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 • sunt asistenți sociali conform Legii nr. 466/2004 privind statutul profesiei de asistent social și au o experiență de cel puțin 2 ani de muncă în servicii pentru protecția copilului, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 arii
 • au studii superioare socio-umane sau medicale și o vechime în servicii pentru protecția copilului de cel puțin 3 ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani
 • au studii superioare, altele decât socio-umane sau medicale, au absolvit un curs post-universitar în domeniul asistenței sociale și au o vechime în serviciile de protecție a copilului de cel puțin 5 ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.
 • Educator specializat:
 • 1 post în cadrul Centrului de zi „Lizuca”: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs de formare educator specializat, nu se soicită vechime în specialitate
 • 1 post în cadrul Centrului de zi „Brândușa”: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs de formare educator specializat, nu se soicită vechime în specialitate.
 • Educator puericultor
 • 1 post în cadrul Centrului de zi „Lizuca”: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs formare educator puericultor/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate.
 • Logoped:
 • 1 post în cadrul Centrului de zi „Lizuca”: studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în Psihologie clinică sau educațională, nu se solicită vechime în specialitate.
 • Supraveghetor de noapte:
 • 2 posturi în cadrul Complexului de servicii „Casa Noastră” – Componenta Rezidențială.

Condiții specifice de participare: studii generale, capacitate empatică, rezistență la stres, nu se solicită vechime în muncă.

 • 7 posturi în cadrul Complexului de servicii „Noi Orizonturi” – Centrul de Integrare Soclo-Profeslonală a Tinerilor peste 18 Ani.

Condiții specifice de participare: studii generale, capacitate empatică, rezistență la stres, nu se solicită vechime în muncă.

 • 5 posturi în cadrul Complexului de servicii „Noi Orizonturi” – Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial.

Condiții specifice de participare: studii generale, capacitate empatică, rezistență la stres, nu se solicită vechime în muncă.

 • Kinetoterapeut:
 • 1 post în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”.

Condiții specifice de participare: studii superioare absolvite cu diploma de licență în specialitatea kinetoterapie, vechime în specialitate minimum 1 an.

 • Psihopedagog:
 • 1 post în cadrul Complexului de Servicii „Unirea” – Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Lucian”.

Condiții specifice de participare: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specialitatea psihopedagogie specială, vechime în specialitate minimum 1 an.

 • Educator:
 • 1 post în cadrul Complexului de servicii „Casa Noastră” – Componenta Rezidențială: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs formare educator/educator specializat. Nu se solicită vechime în specialitate.
 • 3 posturi în cadrul Complexului de servicii „Noi Orizonturi” – Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs formare educator/educator Nu se solicită vechime în specialitate.
 • Lucrător social:
 • 1 post în cadrul Complexului de servicii „Casa Noastră” – Centrul de Primire în Regim de Urgență.

Condiții specifice de participare: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs calificare lucrător social. Nu se solicită vechime în specialitate.

 • 1 post în cadrul Complexului de servicii „Noi Orizonturi”.

Condiții specifice de participare: studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, certificat absolvire curs calificare lucrător social. Nu se solicită vechime în specialitate

 • Șofer
 • 1 post în cadrul Centrului de Deservire.

Condiții specifice de participare: studii generale, se solicită permis de conducere categoria B cu experiență de cel puțin 10 ani, disponibilitate pentru a lucra cu program prelungit, aviz psihologic eliberat de către un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor, cazier auto eliberat de Poliția Rutieră pentru ultimii 5 ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

 • 2 posturi în cadrul Serviciului de Intervenție în Regim de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – Componenta Intervenției în Regim de Urgență.

Condiții specifice de participare: studii generale, se solicită permis de conducere categoria B cu experiență de cel puțin 10 ani, disponibilitate pentru a lucra cu program prelungit, aviz psihologic eliberat de către un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor, cazier auto eliberat de Poliția Rutieră pentru ultimii 5 ani, se solicită vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, București, Str. Parfumului nr. 2-4, sectorul 3, telefon: 0730/013.862.