Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 București
Expiră in 0 zile, 22 ore


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție,  vacante, de:

Direcția protecția copilului: Serviciul alternative de tip rezidențial:

 1. 1 post de psiholog practicant categoria S.

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Psihologie)
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu specializarea psihologie clinică
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor: 6 luni

Centrul de servicii pentru copilul cu handicap:

 1. 1 post de asistent medical categoria PL.
  • Cerințe specifice de participare la concurs:
   • școală postliceală sanitară absolvită cu certificat de competențe profesionale (specializarea asistent medical generalist)
   • aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (specializarea asistent medical generalist)
   • asigurare malpraxis
   • vechime în muncă 6 luni (în specialitatea studiilor).
 2. 1 post de medic categoria S.
  • Cerințe de participare la concurs:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Medicină) cu specializarea medicină generală
   • certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, medicină generală, cu aviz pe anul în curs
   • asigurare malpraxis
   • vechime în muncă și în specialitatea studiilor: 3 ani.

Compartimentul plasament la persoane, familii, tutelă – Serviciul asistență matemală:

 • 1 post de psiholog practicant categoria S

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Psihologie)
 • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu specializarea psihologie clinică
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor 6 luni.

Direcția asistență socială, Serviciul rezidențial pentru adulțl – locuința protejată „Radovanu”:

 • 1 post de referent (educație), categoria M, treapta IA.

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: 6 ani și 6 luni (cu studii medii).

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice „Speranța”:

 1. 1 post de inspector de specialitate (administrator), categoria S, gradul IA.
  • Cerințe specifice de participare la concurs:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență
   • vechime în muncă: 6 ani șl 6 luni (cu studii superioare)
 2. 1 post de muncitor necalificat (oficiant), categoria G, treapta I.
  • Cerințe specifice de participare la concurs:
   • învățământ general obligatoriu
   • abilități de comunicare
   • conștiinciozitate.

Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2:

 1. 1 post de muncitor calificat (bucătar), categoria G, treapta li.
  • Cerințe specifice de participare la concurs:
   • învățământ general obligatoriu
   • curs calificare bucătar
   • vechime în muncă și în domeniu: 3 ani și 6 luni.
 2. 1 post de psiholog practicant, categoria S.
  • Cerințe specifice de participare la concurs:
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, sociologie-psihologie
   • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România cu specializarea psihologie clinică
   • vechime în muncă și în specialitatea studiilor: 6 luni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • abilități de utilizare a calculatorului
 • abilități de comunicare, conștiinciozitate
 • vechime în muncă 6 ani și 6 luni (în specialitatea studiilor).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2022, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor – în București, str. Olari nr. 15, sector 2;
 • 13 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă/proba practică – la sediul D.G.A.S.P.C. Sectorul 2, situat în șos. Colentina nr. 55F, în interiorul Parcului „Plumbuita” – Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Plumbuita”;
 • 19 iulie 2022, ora 08.30: proba interviu (la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 situat în București, str. Olari nr. 15, sectorul 2).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 din București, strada Olari nr. 15, sectorul 2, telefon: 021/252.22.02, int. 303, 338, 339, mobil: 0770/801.232.