Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 București
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de execuție, după cum urmează:

 1. 1 post de șofer categoria G treapta I
 2. 1 post de referent (educație) categoria M treapta I
 3. 1 post de referent (educație) categoria M treapta II
 4. 1 post de referent (educație) categoria M treapta IA
 5. 1 post de referent (educație) categoria M treapta II
 6. 1 post de asistent social categoria S gradul practicant

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


Direcția Administrativ – Biroul Transporturi:

 • 1 post de șofer categoria G treapta I

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • învățământ general obligatoriu
 • vechime în muncă și în domeniu minimum 3 ani și 6 luni
 • permis de conducere pentru categoriile B și C
 • aviz psihologie și aviz medical pentru siguranța circulației.

Direcția Protecția Copilului

 • Unitatea Rezidențială de Tip Familial 15 – Biroul Coordonare Unități Rezidențiale de Tip Familial și Monitorizare Centre – Serviciul Alternativ de Tip Rezidențial:
 • 1 post de referent (educație) categoria M treapta I

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • capacitate de lucru în condiții de stres
 • capacitate de relaționare
 • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni (cu studii medii).
 • Unitatea Rezidențială de Tip Familial 21 – Biroul Coordonare Unități Rezidențiale de Tip Familial și Monitorizare Centre – Serviciul Alternativ de Tip Rezidențial
 • 1 post de referent (educație) categoria M treapta II

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • capacitate de lucru în condiții de stres
 • capacitate de relaționare
 • vechime în muncă: 6 luni (cu studii medii).
 • Unitatea Rezidențială de Tip Familial 7 – Biroul Coordonare Unități Rezidențiale de Tip Familial și Monitorizare Centre – Serviciul Alternativ de Tip Rezidențial
 • 1 post de referent (educație) categoria M treapta IA

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • capacitate de lucru în condiții de stres
 • capacitate de relaționare
 • vechime în muncă: 6 ani și 6 luni (cu studii medii).
 • Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap
 • 1 post de referent (educație) categoria M treapta II

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: 6 luni (cu studii medii)
 • capacitate de lucru în echipă
 • capacitate de lucru în condiții de stres
 • punctualitate, conștiinciozitate, caracter sociabil
 • capacitate de adaptabilitate.
 • 1 post de asistent social categoria S gradul practicant

Cerințe specifice de participare la concurs:

 • studii superioare cu diplomă de licență (Facultatea de Asistență Socială, Facultatea de Teologie și Asistență Socială)
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România
 • vechime în muncă minimum 1 an (în specialitatea studiilor)
 • capacitate de lucru în echipă
 • capacitate de lucru în condiții de stres
 • punctualitate, conștiinciozitate, caracter sociabil
 • capacitate de adaptabilitate.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2022, ora 12.45: proba practică pentru postul de șofer;
 • 08 iulie 2022, ora 08.30: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 din șos. Colentina nr. 55F, în interiorul Parcului Plumbuita – Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Plumbuita, telefon 0770/800.365 sau 021/252.22.02, int. 303, 338, 339.