Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Serviciul management de caz pentru servicii de tip familial, asistenți maternali profesioniști – 1 post vacant.
  • Serviciul adopții și postadopții – 1 post vacant.
  • Rețeaua de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara – 1 post vacant.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
   • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant, cu specialitatea psihologie clinică;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.
 • Psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva – 1 post vacant.
  • Serviciul evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, telefonul copilului și violență domestică – 1 post vacant.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
   • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant autonom, cu specialitatea psihologie clinică;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.
 • Psiholog, grad practicant, în cadrul:
  • Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor – 1 post vacant.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
   • atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant, cu specialitatea psihologie clinică/psihoterapie;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.
 • Asistent social, grad practicant în cadrul:
  • Compartimentul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor – 1 post vacant
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea asistență socială sau teologie- asistență socială;
   • aviz de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență practicant;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.
 • Asistent social, grad debutant, în cadrul:
  • Rețeaua de case familiale Orăștie -1 post vacant.
  • Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Echipa mobilă) -1 post vacant.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea asistență socială sau teologie- asistență socială;
   • aviz de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență debutant sau adeverință eliberată de Colegiul Național al Asistenților Sociali care atestă obținerea treptei de competență profesională pentru gradul debutant;
   • nu necesită vechime.
 • Educator în cadrul:
  • Rețeaua de case familiale Orăștie – 2 posturi vacante.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • certificat de absolvire program de formare psihopedagogică/certificat de absolvire a DPPD;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.
 • Logoped în cadrul:
  • Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva -1 post vacant.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie sau psihopedagogie specială;
   • atestat de liberă practică în una din specialitățile: psihologie clinică/psihopedagogie specială;
   • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.
 • Psiholog, grad stagiar, în cadrul:
  • Centrul de zi de recuperare pentru copii, telefonul copilului Deva (Telefonul copilului) -1 post vacant.
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie;
   • atestat de liberă practică în una din specialitățile: psihologie dinică/consiliere psihologică/psihoterapie;
   • nu necesită vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, din Deva, Piața Gării nr. 9A, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254/233.341.