Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • în cadrul Compartimentului de intervenții în situații de abuz, neglijare, trafic, violență în familie și telefonul copilului:
  • 1 post de psiholog, grad stagiar;
 • în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș:
 • 1 post vacant de kinetoterapeut;
 • 1 post vacant de asistent medical;
 • 1 post vacant de asistent medical, grad debutant;
 • 1 post vacant de instructor de educație;
 • 1 post vacant de pedagog de recuperare;
 • 1 post vacant de masor
 • 4 posturi vacante de infirmieră;
 • 3 posturi vacante de îngrijitoare.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Pentru funcția contractuală de execuție de psiholog, grad stagiar – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei, document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România, nu se solicită vechime.
 • Pentru funcția contractuală de execuție de kinetoterapeut – studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență în specializarea kinetoterapie/fiziokinetoterapie și vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.
 • Pentru funcția de asistent medical, grad debutant, diplomă de școală sanitară postlicealâ sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist, certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • Pentru funcția de asistent medical, diplomă de școală sanitară postlicealâ sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist, certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asisterților Medicali din România, avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei pe anul 2022, vechime în specialitate – minimum 6 luni.
 • Pentru funcția de pedagog de recuperare, studii postliceale absolvite cu diplomă și vechime – minimum 6
 • Pentru funcția de instructor de educație – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în murcă – minimum 6 luni.
 • Pentru funcția de masor – studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, certificat/adeverință de calificare – masor, eliberat de un furnizor de formare profesională acreditat, vechime – minimum 6 luni.
 • Pentru funcția de infirmieră – studii medii/generale, curs de infirmieră și vechime ca infirmieră – minimum 6 luni.
 • Pentru funcția de îngrijitoare – studii medii/generale, vechime – minimum 6 luni.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Probele stabilite pentru concurs sunt:

 • Probă scrisă pentru funcțiile de psiholog stagiar, kinetoterapeut, asistent medical, asistent medical debutant, instructor de educație, pedagog de recuperare, masor.
 • Probă practică pentru funcțiile de infirmieră, îngrijitoare.
 • Interviu pentru toate funcțiile.
 • 24 iunie 2022, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2022, ora 12.00: proba practică;
 • 08 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin din Reșița, Aleea Trei Ape nr. 4, Județul Caraș-Severin, telefon 0255/224.302, interior 14.