Funcții contractuale


Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea
Anuntul a expirat


Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. Medic medicină generală/pediatrie (1 post) – S.B.S.S.M.C. – Compartiment cabinete medicale școlare și de medicină dentară.
 2. Medic stomatolog (dentist) (1 post) – S.B.S.S.M.C – Compartiment cabinete medicale școlare și de medicină dentară.
 3. Asistent medical generalist/pediatrie (3 posturi) – cabinete medicale școlare.
 4. Magaziner (1 post) – Serviciul cantină municipală
 5. Muncitor calificat – bucătar (1 post) – Serviciul cantină municipală
 6. îngrijitor (1 post) – Centrul Social de Urgență „Phoenix”
 7. Asistent medical generalist (1 post) – Compartiment asistență medicală comunitară.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 1. Medic medicină generală/pediatrie (1 post) – S.B.S.S.M.C. – Compartiment cabinete medicale școlare și de medicină dentară:
 • studii superioare de specialitate – medicină generală/pediatrie;
 • aviz liberă practică sau certificat de membru A.M.G.M.A.M.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
 • nu Se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.
 1. Medic stomatolog (dentist) (1 post) – S.B.S.S.M.C – Compartiment cabinete medicale școlare și de medicină dentară:
 • studii superioare de specialitate – stomatologie;
 • aviz liberă practică sau certificat de membru A.M.GMA.MR. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
 • nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.
 1. Asistent medical generalist/pediatrie (3 posturi) – cabinete medicale școlare:
 • studii postliceale de specialitate – medicină generală/pediatrie;
 • aviz liberă practică sau certificat de membru A.M.G.M A.M R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
 • nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.
 1. Magaziner (1 post) – Serviciul cantină municipală:
 • studii medii;
 • certificat de absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă’* modul I, nivel II;
 • nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.
 1. Muncitor calificat – bucătar (1 post) – Serviciul cantină municipală:
 • studii medii/generale;
 • certificat calificare în meseria de bucătar;
 • certificat de absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă’* modul I, nivel II;
 • nu se solicită vechime îh muncă sau pe funcție similară.

6. îngrijitor (1 post) – Centrul Social de Urgență „Phoenix”:

 • studii medii/generale;
 • certificat de absolvire curs „Noțiuni fundamentale de igienă” modul II;
 • nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.
 1. Asistent medical generalist (1 post) – Compartiment asistență medicală comunitară:
 • studii postliceale de specialitate – medicină generală/pediatrie;
 • aviz liberă practică sau certificat de membru O.A.M.G.MAM.R. pentru cei care nu au profesat până în prezent;
 • nu se solicită vechime în muncă sau pe funcție similară.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 06 iulie 2022, ora 10.00 – proba interviu.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, cu sediul în Tulcea, Strada Isaccei nr. 36, județul Tulcea, telefon 0240.513.641, interior 104, Compartimentul resurse umane și protecția muncii.