Funcții contractuale


Autoritatea Vamală Română
Anuntul a expirat


Autoritatea Vamală Română organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. Casier – 2 posturi la Serviciul financiar și buget, Direcția buget și contabilitate, Autoritatea Vamală Română.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Autorității Vamale Române. Concursul se susține la sediul Autorității Vamale Române

 1. Arhivar – 1 post la Compartimentul financiar-contabilitate și administrativ, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, Direcția Regională Vamală București.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Concursul se susține la sediul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.

 1. Arhivar – 1 post la Biroul financiar-contabilitate și administrativ, Biroul Vamal de Frontieră Constanța, Direcția Regională Vamală București.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Biroului Vamal de Frontieră Constanța. Concursul se susține la sediul Biroului Vamal de Frontieră Constanța.

 1. Arhivar -1 post la Compartimentul financiar-contabilitate și administrativ, Biroul Vamal de Frontieră Otopeni Călători, Direcția Regională Vamală București.

Dosarele de participare ia concurs se depun la sediul Autorității Vamale Române. Concursul se susține la sediul Autorității Vamale Române.

 1. Magaziner – 1 post la Compartimentul achiziții, investiții și administrare, Serviciul financiar, contabilitate și administrarea serviciilor, Direcția Regională Vamală București.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul Autorității Vamale Române. Concursul se susține la sediul Autorității Vamale Române.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13  iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Autoritatea Vamală Română, București, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, bloc 5, telefon: 021/315.58.58, interior 104, e-mail resurseumane@customs.ro, și la sediul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, mun. Constanța, incinta Port Constanța, clădirea Bursa Nouă, telefon 0241601194, victoria.nica@customs.ro