Funcții contractuale


Autoritatea Rutieră Română
Expiră in 0 zile, 17 ore


Autoritatea Rutieră Română, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, după cum urmeză:

11 posturi de referent de specialitate debutant (S) la agențiile teritoriale A.R.R. Argeș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, Ilfov, Timiș și București, Compartimentul licențiere, autorizare și atestare:

 • 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Argeș
 • 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Bistrița-Năsăud
 • 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Cluj
 • 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Covasna
 • 2 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) Cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Ilfov
 • 1 post vacant de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Timiș
 • 4 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. București.

2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) la agențiile teritoriale A.R.R. Gorj și lași, Compartimentul licențiere, autorizare și atestare

 • 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Gorj
 • 1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. lași

9 posturi vacante de inspector de specialitate debutant (S) la agențiile teritolale A.R.R. Buzău, Caraș-Severin, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Sibiu, Timiș și București, Compartimentul Inspecție siguranță rutieră:

 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Buzău
 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Caraș-Severin
 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Hunedoara
 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Maramureș
 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Satu Mare
 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Sibiu
 • 1 post vacant de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. Timiș
 • 2 posturi vacante de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială A.R.R. București.

referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul achiziții publice

2 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul licențe și programe de transport

referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul autorizări școli de conducători auto

referent de specialitate gradul IA (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul organizare – planificare și compensare combustibil

referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul organizare – planificare și compensare combustibil

referent de specialitate gradul IA (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Biroul organizare și planificare

referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Biroul organizare și planificare

referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul atestare și certificare

3 posturi vacante de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul inspecție de siguranță rutieră

de economist debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul audit de siguranță rutieră

referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul informatizare

referent de specialitate gradul I (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul asistență tehnică și registrul electronic european

referent debutant (M) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul administrativ, corespondență, arhivă șl transport


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • 11 posturi de referent de specialitate debutant (S):
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicrtanților care au obținut actul de studii ’ în străinătate, documentul de recu noaste re/echivalare a acestuia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • 2 posturi vacante de referent de specialitate gradul II (S) la agențiile teritoriale A.R.R. Gorj și lași, Compartimentul licențiere, autorizare și atestare:
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • 9 posturi vacante de inspector de specialitate debutant (S) la agențiile teritolale A.R.R. Buzău, Caraș-Severin, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Sibiu, Timiș și București, Compartimentul Inspecție siguranță rutieră:
  • pregătire de bază: studii superioare, dovedite cu diplomă de licență recunoscută, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv domeniile: inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echlvalare a acestuia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier Judiciar
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul achiziții publice:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniile: tehnic, economic sau juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în cazierul judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • 2 posturi vacante de referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul licențe și programe de transport:
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ori studii echivalente în domeniul fundamental științe inginerești;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul autorizări școli de conducători auto:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe inginerești;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate gradul IA (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul organizare – planificare și compensare combustibil:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor sau Ingineria transporturilor – o specializare aferentă transporturilor rutiere sau studii superioare dovedite cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe administrative;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul organizare – planificare și compensare combustibil:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor – o specializare aferentă transporturilor rutiere sau studii superioare dovedite cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe administrative;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

referent de specialitate gradul IA (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Biroul organizare și planificare, va consta în susținerea unei p-obe scrise de verificare a cunoștințelor de specialitate (test-grilă) și a unui interviu.

 • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință: ingineria transporturilor’ domeniul de licență ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor – o specializare aferentă transporturilor rutiere sau studii superioare dovedite cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe administrative;
 • permis de conducere valabil pentru categoria B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

referent de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Biroul organizare și planificare:

 • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință: ingineria transporturilor, domeniul de licență: ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor – o specializare aferenta transporturilor rutiere sau studii superioare dovedite cu diplomă de licență sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe administrative;
 • permis de conducere valabil pentru categoria B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul atestare și certificare:

 • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acesteia în domeniul fundamental științe inginerești;
 • permis de conducere valabil pentru categoria B;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

3 posturi vacante de inspector de specialitate debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul inspecție de siguranță rutieră:

 • pregătire de bază: studii superioare, dovedite cu diplomă de licență recunoscută, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile: inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
 • permis de conducere valabil pentru categoria B;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

economist debutant (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul audit de siguranță rutieră:

 • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul economic ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

referent de specialitate gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă la Serviciul informatizare:

 • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excei, PowerPoint, Outiook).

referent de specialitate gradul I (S) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul asistență tehnică și registrul electronic european:

 • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 4 ani;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outiook).

referent debutant (M) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Serviciul administrativ, corespondență, arhivă și transport:

 • pregătire de bază: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
 • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
 • cunoștințe operare calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 16.30, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.
 • Dosarele de concurs se depun personal la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, poarta G, din București, Str Gării de Nord, sector 1, până la data de 30.06.2022, ora 16.30.
 • Proba scrisă se va desfășura la adresa: Formenerg – bulevardul Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4, municipiul București, sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs, în data de 07.07.2022, ora 10.00.
 • Interviul se va susține la adresa: Formenerg – municipiul București, bd. Gheorghe Șincai nr. 3, sector 4, sau în altă locație, în funcție de numărul de candidați admiși la proba scrisă, în data de 13.07.2022, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon: 021/3134853.