Funcții contractuale


Autoritatea Navală Română, Constanța
Expiră in 0 zile, 4 ore


Autoritatea Navală Română, cu sediul în Constanța, str. Incintă Port Constanța nr. 1, județul Constanța, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011, modificată și completată, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, conform atașament:

ANUNT CONCURS ANGAJARE 14.07.2022


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Concursul se organizează în cadrul Autorității Navale Române, după următorul calendar de desfășurare:
 • Data-limită pentru depunerea dosarelor: 06.07.2022, până la ora 16.00.
  • Selecția dosarelor de înscriere: 07.07.2022 – 08.07.2022.
  • Afișare rezultate selecția dosarelor: 11.07.2022, la ora 14.00
  • Termen depunere contestații: 12.07.2022, până la ora 12.00.
  • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 12.07.2022, la ora 16.00.
 • Proba scrisă: 14,07.2022, la ora 09.00.
  • Afișare rezultate probă scrisă: 15.07.2022, la ora 13 00.
  • Termen depunere contestații probă scrisă: 18.07.2022, până la ora 12.00.
  • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 18.07.2022, la oral 6.00.
 • Interviul: 19.07.2022, la ora 09.00.
  • Afișare rezultate interviu: 20.07.2022, la ora 14.00.
  • Termen depunere contestații interviu: 21.07.2022, până la ora 12.00.
  • Termen soluționare contestații si comunicare rezultate: 21.07.2022, la ora 16.00.
 • Afișare rezultate finale: 22.07.2022, la ora 13.00.
 • Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se vor face astfel:
  • pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor susține concursul și depune dosarele la sediul instituției, Constanța, str. Incintă Port Constanța nr. 1, Clădirea ANR.
  • Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact – Adriana Rosen, tel. 0372/419850.
  • pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Constanța, candidații vor susține concursul și depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanța, Constanta, str. Incintă Port 1, Clădirea ANR.
  • Relații suplimentare se pot obține de la persoana de contact – Alexandra Lică, tel. 0372/419850
  • pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, candidații vor susține concursul și depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, Giurgiu, Str. Portului nr. 9A.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Relații suplimentare la persoana de contact: Cristina Mihalașcu, tel.: 0726.283.537, fax: 0246/211.015, e-mail: mvisan@rna.ro. Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa odată cu anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială: https://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/cariere.

Documente atașate

ANUNT CONCURS ANGAJARE 14.07.2022

6. Tematica-Sef serviciu-Serv. Juridic si Contencios-14.07.2022

5. Tematica- Sef birou-Biroul Armonizare Legislativa-locatie Constanta-14.07.2022

4. Tematica- Sef birou-Biroul Afaceri Europene RI-14.07.2022

3. Tematica- Sef serviciu-Serviciul MRCC-14.07.2022

2. Tematica-Sef serviciu-Serv. Siguranta Navig. zona SUD-CZ Constanta-14.07.2022

1. Tematica -Capitan sef port – CP Snagov-CZ Giurgiu -14.07.2022 ANUNT CONCURS ANGAJARE 14.07.2022