Funcții contractuale


Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași
Anuntul a expirat


Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Solist vocal, S, grad I A – 1 post
 • Instrumentist – violă/braci, M, treaptă III – 1 post
 • Dansator, S, grad 11-1 post
 • Dansator, M, debutant – 2 posturi
 • Dansator, M, treapta III – 3 posturi
 • Dansator, M. treapta III, 1/2 normă -1 post
 • Secretar marketing, S, grad I -1 post
 • Secretar literar, S, grad IA, 1/2 normă -1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • solist vocal, S, IA:
  • studii superioare muzicale sau studii în specializarea teologie pastorală absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • abilități de creație și interpretare a cântecului popular românesc
  • vechimea în muncă de minimum 6 ani și 6 luni.
 • instrumentist violă/braci, M, treapta III:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • experiență scenică de cel puțin 1 an în cadrul unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori
  • vechime în specialitate minimum 6 luni.
 • dansator, S, grad II:
  • studii superioare în domeniul coregrafic sau sportiv, pentru care se solicită programa unor discipline universitare coregrafice
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori
  • vechime în specialitate minimum 6 luni
  • aspect fizic plăcut.
 • dansator, M, treapta III:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblu’folcloric profesionist sau de amatori
  • vechime în specialitate minimum 6 luni
  • aspect fizic plăcut.
 • dansator, M, treapta III, 1/2 normă:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori
  • vechime în specialitate minimum 6 luni
  • aspect fizic plăcut
 • dansator, M, debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • experiență scenică de cel puțin 2 ani ca dansator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori
  • vechimea în muncă nu este necesară
  • aspect fizic plăcut.
 • secretar marketing, S, grad I:
  • studii superioare
  • vechime în specialitatea PR/marketing de minimum 3 ani și 6 luni
  • experiență de cel puțin un an în domeniul PR/marketing ca salariat al unei instituții de cultură.
 • secretar literar, S, grad I A, 1/2 noimă:
  • studii superioare în domeniul umanist sau științific.
  • vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 09.00 – proba scrisă (pentru posturile de secretar marketing, S, grad I);
 • 07 iulie 2022, ora 09.00 – proba practică (pentru posturile de: secretar literar, S, grad IA; solist vocal, S, IA; instrumentist – violă/braci, M, III și toate posturile de dansator);
 • 12 iulie 2022, ora 09.00 – proba interviu (pentru toate posturile).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, cu sediul în Iași, șoseaua Bucium nr. 80, județul Iași, telefon 0332/443.673, e-mail: ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com.