Funcții contractuale (7 posturi)


Direcția Generală de Salubritate Sector 3, București
Expiră in 6 zile, 13 ore


Direcția Generală de Salubritate Sector 3, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

Direcția Administrativă:

Serviciul Achiziții:

 • Consilier juridic grad I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;

Serviciul Mecanizare:

 • Inspector de specialitate grad II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

     Biroul Tehnic:

 • Inspector de specialitate grad II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Referent treapta IA – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Referent treapta II (responsabil echipă)– 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

Biroul Juridic și Contencios:

 • Consilier juridic grad I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Consilier juridic grad II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Consilier juridic grad debutant – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, fără vechime în specialitatea studiilor;

Biroul Resurse Umane:

 • Inspector de specialitate grad I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;

Serviciul Comercial și Recuperări Creanțe:

 • Inspector de specialitate grad I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Inspector de specialitate grad II – 2 posturi, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

Compartiment Servicii Auxiliare:

 • Referent treapta debutant(responsabil echipă) – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, fără vechime;

           Serviciul Monitorizare:

Biroul Control Activitate Specifică:

 • Inspector de specialitate grad I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Inspector de specialitate grad II – 2 posturi, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Inspector de specialitate grad debutant – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, fără vechime;

Compartiment Control Teren:

 • Referent responsabil subzona II – 2 posturi, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

Compartiment Control Intern Managerial:

 • Inspector de specialitate grad II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

Biroul Dispecerat, Comunicare și Informare:

 • Inspector de specialitate grad II – 2 posturi, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Referent treapta I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Referent treapta II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

Direcția Curățenie Domeniul Public și Deszăpezire:

Biroul Logistică și Exploatare Utilaje:

 • Referent responsabil subzona II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

Direcția Colectare Deșeuri:

Biroul Colectare Deșeuri Reciclabile:

 • Referent treapta I (responsabil echipă)– 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;

Serviciul Colectare Deșeuri Menajere

 • Referent treapta I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • Referent treapta I (responsabil echipă)– 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii medii, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;

Biroul Logistică și Exploatare Utilaje:

 • Inspector de specialitate grad I – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;

          Serviciul Managementul Deșeurilor:

Biroul Logistică și Exploatare Utilaje:

 • Inspector de specialitate grad II – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime 6 luni în specialitatea studiilor;

 Serviciul Raportare:

 • Inspector de specialitate grad debutant – 1 post, 1 normă, perioadă nedeterminată, studii superioare, fără vechime;


Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • conform documentelor atașate *.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2023, ora 09.00: data limită de depunere a dosarelor;
 • 15 februarie 2023, ora 09.00 proba scrisă;
 • 20 februarie 2023, ora 09.00 proba interviu.

Locul de desfășurare al concursului – Str. Releului nr. 4, sectorul 3, Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

 Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Salubritate Sector 3, București, str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, parter, sector 3, telefon mobil: 0720/777.523.

Documente atașate

 1. Anunț scoatere posturi la concurs 15.02.2023
 2. Bibliografie și tematică Consilier Juridic debutant-Biroul Juridic și Contencios
 3. Bibliografie și tematică Consilier Juridic I-Biroul Juridic și Contencios
 4. Bibliografie și tematică Consilier Juridic II – Biroul Juridic și Contencios
 5. Bibliografie și tematică Consilier juridic I-Serviciul Achiziții
 6. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate debutant-Biroul Control Activitate Specifică
 7. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Biroul Control Activitate Specifică
 8. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Biroul Resurse Umane
 9. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Biroul Control Activitate Specifică
 10. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Biroul Dispecerat, Comunicare și Informare
 11. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Compartiment Control Intern Managerial
 12. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Serviciul Comercial și Recuperări Creanțe
 13. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate II-Serviciul Mecanizare și Biroul Tehnic
 14. Bibliografie și tematică Inspector de specialitate I-Serviciul Comercial și Recuperări Creanțe
 15. Bibliografie și tematică Referent IA-Biroul Tehnic
 16. Bibliografie și tematică Referent I-Biroul Dispecerat, Comunicare și Informare
 17. Bibliografie și tematică Referent II-Biroul Dispecerat, Comunicare și Informare
 18. Bibliografie și tematică Referent responsabil echipă debutant-Compartiment Servicii Auxiliare
 19. Bibliografie și tematică Referent responsabil echipă II-Biroul Tehnic
 20. Bibliografie și tematică Referent responsabil subzonă II-Compartiment Control Teren