Funcții contractuale (7 posturi)


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
Expiră in 10 zile, 12 ore


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Sfântu Gheorghe:
  • asistent social principal, nivel studii superioare;
  • psiholog practicant, nivel studii superioare.
 • Centrul de coordonare ”Székely-Potsa” Chilieni:
  • administrator, treaptă profesională I, nivel studii medii.
 • Centrul de primire în regim de urgență ”Prinț și Cerșetor” Sf.Gheorghe:
  • educator, nivel studii medii/postliceale;
  • inspector de specialitate, nivel studii superioare.
 • Casa familială nr. 2 Intorsura Buzăului:
  • educator, nivel studii superioare;
 • La Casa familială nr. 3 Târgu Secuiesc:
  • educator, nivel studii medii/postliceale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent social principal, nivel studii superioare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 ani și 6 luni.
 • psiholog practicant, nivel studii superioare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni;
 • administrator, nivel studii medii:
  • studii liceale absolvite cu diplomă,
  • vechime în muncă/specialitate – minimum 3 ani,
  • permis de conducere, categoria B.
 • educator, nivel studii medii/postliceale:
  • studii liceale/postliceale absolvite cu diploma;
  • disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală;
 • educator, nivel studii superioare:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, cu certificat de absolvire a modulului pedagogic;
 • inspector de specialitate, grad debutant, nivel studii superioare:
  • studii universitare  de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-un domeniu  din cele ce urmează: psihologie, asistență socială, științe ale educației.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2022, ora 15.00 (vineri între orele 08.00 și 13.00): termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 decembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Sfântu Gheorghe, Str. Presei nr. 8/A, telefon: 0267/317.464.

Documente atașate

DGASPC Cv_Bibliografie concurs

DGASPC Cv_Anunt concurs