Funcții contractuale (6 posturi)


Universitatea din Oradea, județul Bihor
Anuntul a expirat


Universitatea din Oradea, judeţul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează :

 • 1 post șofer în cadrul Direcției generale administrative/ Serviciul administrativ/Biroul transport;
 • 1 post secretar în cadrul Facultății de Științe Economice;
 • 1 post administrator financiar – Departamentul financiar, conta bil/Serviciul contabilitate;
 • 1 post administrator financiar – Direcția economică/ Compartimentul control financiar preventiv;
 • 1 post referent de specialitate în cadrul Biroului proiecte și programe cercetare-dezvoltare-inovare;
 • 1 post referent de specialitate în cadrul Departamentului de relații internaționale/Biroul programe internaționale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • şofer în cadrul Direcției  Generale Administrative/ Serviciul Administrativ/Birou Transport:
  • nivelul studiilor : studii generale;
  • perfecționările/specializările:- studii medii, permis de conducere categoria B, C, D;
  • vechimea în muncă: -nu necesita;
  • cunoștințele de limbi străine: – nu e cazul;
  • cunoștințele de operare pe calculator: – nu e cazul;
  • abilitățile și aptitudinile corespunzătoare postului – inițiativă în găsirea celor mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor, abilități de comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, de analiză și sinteză, asumarea responsabilitații.
  • alte cerințe specifice postului respectiv: – la nevoie este necesar lucrul în program prelungit.
 • secretar facultate în cadrul Facultății de Științe Economice:
  • nivelul studiilor : studii superioare absolvite cu diplomă;
  • vechimea în muncă: -;
  • cunoștințele de limbi străine: – limba engleză, nivel mediu;
  • cunoștințele de operare pe calculator: – nivel mediu: Editare text (Word), Calcul tabelar (Excel), Utilizarea calculatorului (Windows 10);
  • abilitățile și aptitudinile corespunzătoare postului – Inițiativă în găsirea celor mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor abilități de comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, de analiză şi sinteză, asumarea responsabilităţii, capacitatea de organizare;
  • alte cerințe specifice postului respectiv: -.
 • administrator financiar în cadrul Departamentul Financiar Contabil – Serviciu Contabilitate:
  • nivelul studiilor : studii    superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
  • perfecționările/specializările:- în domeniul financiar contabil;
  • vechimea în muncă:  minim 3 ani în domeniul financiar contabil;
  • cunoștințele de limbi străine: – limba engleză;
  • cunoștințele de operare pe calculator: – operare pe calculator  nivel avansat;
  • abilitățile și aptitudinile corespunzătoare postului – lucru în echipă;
  • alte cerințe specifice postului respectiv: disponibilitate de perfecţionare.
 • administrator financiar în cadrul  Directia Economica – Compartiment Control Financiar Preventiv:
  • nivelul studiilor : studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic;
  • perfecționările/specializările:- în domeniul financiar contabil;
  • vechimea în muncă:  minim 3 ani în domeniul finanţelor publice;
  • cunoștințele de limbi străine: – limba engleză;
  • cunoștințele de operare pe calculator: – nivel de cunoștințe avansat;
  • abilitățile și aptitudinile corespunzătoare postului – lucru în echipă;
  • alte cerințe specifice postului respectiv: disponibilitate de perfecţionare.
 • referent de specialitate în cadrul Biroului Proiecte si Programe Cercetare Dezvoltare Inovare:
  • nivelul studiilor : studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în domeniile: Matematică și științe ale naturii, Științe inginerești, Științe biologice și biomedicale;
  • perfecționările/specializările: nu este cazul;
  • vechimea în muncă: minim 5 ani în domeniul studiilor;
  • cunoștințele de limbi străine: limba engleză nivel mediu (B2), alte limbi;
  • cunoștințele de operare pe calculator: DA, utilizator experimentat; pachet MS Office (Word, Excel), Adobe Acrobat, editare email, Scientometrie;
  • abilitățile și aptitudinile corespunzătoare postului: abilități ȋn găsirea celor mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor, abilități de comunicare, capacitatea de a lucra ȋn echipă, de analiză și sinteză, asumarea responsabilității;
  • alte cerințe specifice postului respectiv: conform fișei postului, la nevoie este necesar lucrul ȋn program prelungit.
 • referent de specialitate în cadrul : Departamentul de Relaţii Internaţionale /Birou Programe Internaţionale:
  • nivelul studiilor : studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta în domeniul Stiintelor Sociale sau Umaniste;
  • perfecționările/specializările: pentru menținerea și creșterea competenței pe post;
  • vechimea în muncă: -;
  • cunoștințele de limbi străine: limba engleză și o altă limbă de circulație internațională (spaniola, franceza, germana) (nivel C);
  • cunoștințele de operare pe calculator: abilitati de operare PC(officeword, excell, power point, navigare internet, email);
  • abilitățile și aptitudinile corespunzătoare postului: inițiativă în găsirea celor mai eficiente mijloace de realizare a obiectivelor, abilități de comunicare interculturala, capacitatea de a lucra în echipă, de analiză și sinteză, asumarea responsabilității;
  • alte cerințe specifice postului respectiv: competente lingvistice si stilistice de exprimare corecta(oral si scris) in limba romana, la nevoie este necesar lucrul în program prelungit.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu/proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea din Oradea cu sediul în Oradea, Str. Universităţii nr. 1, judeţul Bihor, telefon 0259/408.118, 0259/408.165.

Documente atașate

anunt_Bibliogr_Tematica-GOV

anunt_UO

Calendar_ concurs_IULIE