Funcții contractuale (6 posturi)


Spitalul Orășenesc Hârlău, județul Iași
Expiră in 0 zile, 3 ore


Spitalul Orășenesc Hârlău, județul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post de asistent medical generalist cu PL – Ambulatoriu integrat ai Compartimentului Pediatrie;
 • 1 post de asistent medical de nutriție și dietetică – debutant;
 • 1 post de agent DDD – debutant;
 • 1 post de registrator medical;
 • 1 post de șef serviciu administrativ;
 • 1 post de infirmieră în cadrul Compartimentului de Recuperare, medicină fizică și balneologie.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent medical generalist cu PL:
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • absolvent al școlii postliceale sanitare;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoștințe operare PC (word, excel);
 • asistent medical de nutriție și dietetică debutant;
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • absolvent al școlii postliceale în specialitatea nutriție și dietetică;
  • cunoștințe operare PC (word, excel);
 • agent DDD – debutant
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare PC;
  • fără vechime în activitate;
 • registrator medical
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • 6 luni vechime în activitatea de registrator medical;
  • cunoștințe avansate de operare PC (microsoft office, excel)
 • șef serviciu administrativ
  • 2 ani vechime în specialitatea postului;
  • diplomă de licență în domeniul economic;
  • cunoștințe avansate operare PC (microsoft office, excel);
 • infirmieră
  • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • 6 luni vechime în activitate;
  • curs organizat de O.A.M.G.M.A.M sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Protecției sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2022, ora 15.00 – termenul-limită de depunere a dosarelor;
 • 14 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 iulie 2022, ora 10.00: proba practică/interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Spitalul Orășenesc Hârlău, județul Iași str. Bogdan Vodă nr. 15, e-mail: secretariat@spitaluloraseneschirlau.ro.