Funcții contractuale (6 posturi)


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bucureşti
Expiră in 0 zile, 13 ore


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată respectiv până la finalul implementării PNRR (31.12.2026), în cadrul Grupului operativ pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor privind transformarea digitală – Task Force, a 6 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, după cum urmează:

 1. Manager (1 post), funcție de conducere, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID
 2. Administrator baze de date (2 posturi), funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID
 3. Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) (2 posturi), funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID.
 4. Manager analiză de business (1 post), funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Manager (1 post), funcție de conducere, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID:
  • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
  • Cel puțin 5 ani experiență în managementul de proiecte IT&C.
  • Certificare în managementul proiectelor/programelor.
  • Experiență în lucrul cu serviciile de cloud.
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel
 • Administrator baze de date (2 posturi), funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID:
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență, cu specializare tehnică/IT sau echivalentă.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
  • Cel puțin 5 ani de experiență într-o poziție similară.
  • Cunoștințe solide despre: administrarea bazelor de date relaționale și arhitectura internă de stocare și memorie; sisteme de operare; modele de implementare și migrare în cloud: laaS, PaaS, SaaS.
  • Experiență de lucru cu: baze de date (ex.: MYSQL, PostgreSQL, Greenplum, SQL, NoSQL etc.); platforme/tehnologii
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu.
  • Constituie avantaj cunoștințe despre limbajele de programare Python/R, Kafka, Spark, Reddis.
 • Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) (2 posturi), funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID:
  • Studii superioare cu diplomă de licență într-unul din domeniile: informatică, automatică, electronică, matematică, cibernetică economică sau alte domenii conexe.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
  • Cel puțin 5 ani de experiență într-o poziție similară.
  • Cunoștințe despre: sisteme de operare; mașini virtuale; rețele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP); mecanisme de securitate informatică; modele de implementare și migrare în cloud: laaS, PaaS, SaaS; interfețe de programare a aplicației (API).
  • Experiență de lucru cu: platforme/tehnologii cloud; sisteme de virtualizare; rețelistică.
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu.
 • Manager analiză de business (1 post), funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi, la Task Force/MCID:
  • Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
  • Cel puțin 5 ani experiență în prelucrarea, interpretarea și documentarea de procese de afaceri, produse, servicii și software prin analiza datelor.
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel
  • Experiență în implementarea proiectelor de cloud sau
  • Cunoștințe solide despre modul în care funcționează sistemele
  • Experiență în utilizarea a cel puțin unui instrument de modelare de business (BPwin, Arts Express, MS Visio, IBM Rational Rose etc.).
  • Bună capacitate de comunicare.
  • Capacitate de analiză și sinteză, de evaluare a cerințelor de business luând în considerare toate aspectele (ex.: cerințe legale, impactul potențial asupra securității informatice ).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2022, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 octombrie 2022, ora 10.00(cu posibilitatea prelungirii până la 13.10.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba interviu): proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, telefon: 021/303.41.95, e-mail: daniel.marinescu@research.gov.ro și adrian.verde@research.gov.ro.