Funcții contractuale (5 posturi)


Primăria Municipiului Gherla, Județul Cluj
Anuntul a expirat


Primăria Municipiului Gherla, Județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • în cadrul Direcției administrație publică locală:
  • portar – paznic, studii generale;
  • muncitor calificat, treapta profesională IV – studii medii – Piața agroalimentară;
  • muncitor calificat, treapta profesională IV – studii medii – Cinematograful „Pacea”;
  • muzeograf, studii S – în cadrul Muzeului Gherla;
 • în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență:
  • conducător autospecială – servant pompier, studii generale.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • portar- paznic:
  • studii generale;
  • concurenții pentru postul de portar-paznic trebuie să dețină atestat de agent de pază;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.
 • muncitor calificat – studii medii – Piața agroalimentară:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.
 • muncitor calificat – studii medii – Cinematograful „Pacea”:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.
 • muzeograf, studii S în cadrul Muzeului Gherla:
  • studii superioare – absolvent cu diplomă de licență al Facultății de Istorie – specializarea arheologie;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.
 • conducător autospecială – servant pompier în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență:
  • permis de conducere cat. B;
  • studii generale;
  • fără vechime în specialitatea studiilor.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • pentru posturile contractuale din cadrul Direcției administrație publică locală:
  • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • pentru postul contractual din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență:
  • 13 iulie 2022, ora 13.00: proba scrisă.
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Municipiului Gherla, str. Bobâlna nr. 2, Județul Cluj, camera 36, telefon: 0264/241.926, interior 106.