Funcții contractuale (5 posturi)


Primăria Comunei Budești, județul Vâlcea
Anuntul a expirat


Primăria Comunei Budești, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post medic stomatolog – în cadrul Compartimentului de asistență medicală a unităților de învățământ:
 • 1 post șef compartiment – Compartimentul întreținerea și gospodărirea domeniului public și privat – debutant;
 • 1 post șofer în cadrul Compartimentului întreținerea și gospodărirea domeniului public și privat;
 • 2 posturi de muncitor calificat în cadrul Compartimentului întreținerea și gospodărirea domeniului public și privat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • medic stomatolog:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea stomatologie/medicină dentară;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani;
  • certificat de membru CMD în termen de valabilitate; -asigurarea de malpraxis în termen de valabilitate;
  • constituie un avantaj experiența dovedită cu documente justificative care să ateste desfășurarea activității în ramura de medicină școlară;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • șef compartiment:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
  • cunoștințe programare/operare PC, dovedite cu documente emise în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită – debutant;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • șofer:
  • studii generale/medii/liceale finalizate cu diplomă de absolvire;
  • conducător auto categoriile B, C și E;
  • necesită vechime în muncă în meseria de șofer de minimum 10 ani;
  • disponibilitate la program prelungit în anumite condiții; cunoștințe de mecanică auto.
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • muncitor calificat:
  • studii generale/medii/liceale finalizate cu diplomă de absolvire;
  • minimum 2 ani vechime în câmpul muncii;
  • calificare în meseria de agricultor, horticultor, construcții, instalații sau alte profesii aferente;
  • concurs pentru ocuparea postului.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Comunei Budești, cu sediul în satul Budești, Str. Principală nr. 64, comuna Budești, județul Vâlcea, tel: 0250/760.374.