Funcții contractuale (5 posturi)


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila
Anuntul a expirat


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Șef centru în cadrul Centrului de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal -1 post.
 • Asistent social practicant în cadrul Complexului de servicii pentru protecția în regim de urgență a copilului, a cuplului mamă-copil și a victimelor – Centrul de consiliere și intervenție pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, repatriat – linie telefonică de urgență -1 post.
 • Asistent social debutant în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Racovița -1 post.
  • își va desfășura activitatea la sediul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Racovița, din comuna Racovița.
 • Psiholog stagiar în cadrul Centrului cu Module de Tip Familial .Floare de Colț” – Echipa multidisciplinară -1 post.
  • își va desfășura activitatea la sediul Centrului cu Module de Tip Familial „Floare de colț” – Căsuța de Tip Familial „Panseluța” Bărăganu, din comuna Bărăganu.
 • Infirmier debutant în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Brăila -1 post.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • șef centru:
  • absolvenți cu diplomă de licență în domeniul psihologie, asistență socială, sociologie sau echivalentă, cu experiență de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenți cu diplomă de licență în domeniul juridic, al științelor administrative sau echivalentă, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 • asistent social practicant:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială
  • document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.
 • asistent social debutant:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială
  • document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România
  • nu se solicită vechime.
 • psiholog stagiar:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea psihologie
  • document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Național al Psihologilor din România
  • nu se solicită vechime.
 • infirmier debutant:
  • studii generale
  • curs de infirmier absolvit cu certificat de competențe profesionale
  • certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă (certificatul este valabil 3 ani de la data absolvirii cursului) / adeverință care să ateste înscrierea la cursul de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
  • nu se solicită vechime.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 04 iulie 2022: selecția dosarelor de înscriere;
 • 12 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, telefon 0239/614.583.

document atașat