Funcții contractuale (4 posturi)


Universitatea din București
Anuntul a expirat


Universitatea din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. 1 post instalator, în cadrul Direcției generale administrative – Serviciul Întreținere și Reparații, Învățământ;
 2. 1 post electrician, în cadrul Direcției generale administrative – Serviciul Întreținere și Reparații;
 3. 1 post administrator-șef, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă;
 4. 1 post referent de specialitate, în cadrul Biroului de Control Financiar Preventiv.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • 1 post instalator, în cadrul Direcției generale administrative – Serviciul întreținere și reparații, învățământ; obligatoriu minimum 10 clase; certificat de calificare profesională, calificare de instalator încălzire centrală și gaze; vechimea în muncă de minimum 5 ani;
 • 1 post electrician, în cadrul Direcției generale administrative – Serviciul întreținere și reparații, învățământ obligatoriu minimum 10 clase; certificat de calificare profesionala în meseria de electrician; vechimea în muncă de minimum 5 ani; vechime în meseria de electrician: minimum 3 ani;
 • 1 post administrator-șef, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, studii universitare cu diplomă de licență (specializarea: economie, drept, administrație și afaceri, administrație publică, inginerie); Binecuvântarea Chiriarhului (avizul cultului) este o condiție obligatorie la depunerea dosarului (pentru înscrierea în concurs); vechimea în muncă de minimum 10 ani; vechimea în specialitate de minimum 2 ani în activitatea economică sau de administrație (experiența în unități din cadrul învățământului superior, în general, poate reprezenta un avantaj);
 • 1 post referent de specialitate, în cadrul Biroului de control financiar preventiv; studii superioare economice sau juridice absolvite cu diplomă de licență; prezintă minimum două scrisori de recomandare de la ultimul loc de muncă; vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituțiilor publice, și de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entități publice.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2022, ora 15.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sediul Rectoratului, șos. Panduri nr. 90;
 • 16 mai 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul Rectoratului, șos. Panduri nr. 90.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Universitatea din Bucureşti, șos. Panduri nr. 90, sectorul 5, telefon: 021/305.46.89, mobil: 0799/210.568.