Funcții contractuale (4 posturi)


Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
Anuntul a expirat


Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • economist gradul IA, la Compartimentul financiar-contabil;
 • consilier juridic, gradul IA, la Compartimentul contencios;
 • asistent social, la Compartimentul monitorizare servicii și programe de sănătate mintală;
 • medic primar, specialitatea psihiatrie, la Compartimentul monitorizare servicii și programe de sănătate mintală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Economist, gradul IA:
  • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
  • vechimea minimă, în muncă și în specialitate, necesară ocupării postului: 6 ani și 6 luni;
  • cunoașterea și aplicarea legislației fiscale.
 • Consilier juridic, gradul IA:
  • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
  • vechimea minimă, în muncă și în specialitate, necesară ocupării postului: 6 ani și 6 luni;
  • experiență în administrația publică constituie un avantaj.
 • Asistent social:
  • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială:
  • vechimea minimă, în muncă și în specialitate, necesară ocupării postului: 6 luni;
  • cunoașterea teoretică a instituțiilor comunitare.
 • Medic primar, specialitatea psihiatrie:
  • nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină – specializarea psihiatrie;
  • vechimea minimă în muncă necesară ocupării postului: 5 ani;
  • vechimea minimă în specialitate necesară ocupării postului; 5 ani ca medic specialist.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

*Concursul se va desfășura la punctul de lucru din București, str. Thomas Masaryk nr. 4, sectorul 2.

 • economist IA și consilier juridic IA:
  • 08 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • asistent social și medic primar:
  • 08 decembrie 2022, ora 13.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 1. declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
 2. declarația pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată;
 3. declarația pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică).

*Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la punctul de lucru din București, str. Thomas Masaryk nr. 4, sectorul 2.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, cu sediul în București, str. Pitar Moș nr. 7-15, sectorul 1, secretariatul comisiei, parter, camera 38, telefon: 031/425.56.73, pe e-mail office@cnsm.org.ro.