Funcții contractuale


Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională - ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, București
Expiră in 0 zile, 17 ore


Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, București, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Secția clinică nr. I:
  • 1 post asistent medical generalist principal (PL)
 • Secția clinică nr. II:
  • 1 post infirmier
 • Secția clinică nr. III:
  • 1 post asistent medical generalist (PL)
 • Secția A.T.I.
  • 1 post asistent medical generalist principal (PL)
  • 2 posturi asistent medical generalist (PL)
  • 1 post infirmier
 • U.T.S.:
  • 2 posturi asistent medical generalist (PL) Spitalizare de zi;
  • 1 post asistent medical generalist (PL) Farmacie;
  • 1 post asistent de farmacie principal (PL) C.P I.A.A M.;
  • 1 post asistent de igienă (PL) Laborator de radiologie și imagistică medicală;
  • 1 post asistent de radiologie (PL)
  • 1 post îngrijitor
 • Laborator explorări funcționale:
  • 1 post tehnician protezare auditivă (M)
 • Comp, de evaluare și statistică sanitară
  • 1 post statistician medical principal (M)
  • 1 post statistician medical debutant (M)
 • Biroul R.U.N.O.S.:
  • 1 post referent de specialitate debutant (S)
 • Compartimentul juridic:
  • 1 post consilier juridic IA (S) Biroul achiziții publice, contractare;
  • 1 post economist specialist IA
 • Spălătorie:
  • 1 post spălătoreasă
 • Compartiment tehnic
  • 1 post muncitor calificat IV – instalator
  • 1 post șofer autosanitară

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Asistent medical principal (PL)
  • diplomă de bacalaureat
  • diplomă de școală postliceală – specializarea postului
  • certificat de membru OAMGMAMR + viza anuală sau adeverință eliberată de OAMGMAMR
  • cunoștințe operare PC – nivel bază
  • dovada obținerii gradului principal
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani
 • Asistent medical (PL)
  • diplomă de bacalaureat
  • diplomă de școală postliceală – specializarea postului
  • certificat de membru OAMGMAMR + viza anuală sau adeverință eliberată de OAMGMAMR
  • cunoștințe operare PC – nivel bază
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

*Notă: pentru posturile de asistent medical generalist (PL) – U.T.S, constituie avantaj absolvirea Cursului de formare inițială în domeniul transfuziei sanguine

 • Infirmieră (G)
  • diplomă de absolvire a școlii generale
  • curs de infirmieră organizat de OAMGMAMR sau de furnizori autorizați ai Ministerului Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătății
  • vechime în specialitate minimum 6 luni
 • îngrijitoare (G)
  • diplomă de absolvire a școlii generale
  • nu necesită vechime
 • Statistician medical principal (M)
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat
  • dovada obținerii gradului principal
  • minimum 4 ani vechime în specialitate
 • Statistician medical debutant (M)
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat
  • nu necesită vechime în specialitate
 • Tehnician protezare auditivă (M)
  • diplomă de studii medii în specialitate
  • minimum 6 luni vechime în specialitatea studiilor
 • Referent de specialitate debutant (S)
  • studii superioare de lungă durată în profil juridic/economic, cu diplomă de licență
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
 • Consilier juridic IA (S)
  • studii superioare de lungă durată în profil juridic, cu diplomă de licență
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni
 • Economist IA (S)
  • studii superioare de lungă durată în profil economic, cu diplomă de licență
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni
 • Spălătoreasă (G)
  • minimum diplomă de absolvire a școlii generale
  • nu necesită vechime
 • Muncitor calificat IV – instalator (G)
  • minimum diplomă de absolvire a școlii generale
  • act studii (calificare) pentru meserie
  • nu necesită vechime în meserie
 • Șofer autosanitară (M)
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
  • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C
  • 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, București, str. Mihail Cioranu nr. 21, sectorul 5, telefon: 021/410.21.70, int. 172, mobil: 0744/346.544, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00.