Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
Expiră in 0 zile, 21 ore


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Asistent medical în cadrul:
  • Rețelei de case familiale pentru copii cu dezabilități Vulcan -1 post
  • Centrului de primire în regim de urgență Deva – 1 post
  • Centrului de zi Petroșani -1 post
 • Kinetoterapeut în cadrul Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Brad – 1 post
 • Asistent social, grad debutant, în cadrul:
  • Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Bretea Strei -1 post
  • Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brad -1 post
  • Căminului pentru persoane vârstnice Pui -1 post
 • îngrijitoare în cadrul:
  • Căminului pentru persoane vârstnice Pui -1 post
  • Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Brad – 2 posturi
  • Locuinței maxim protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Orăștie -1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Asistent medical:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specialitatea medicină generală:
  • certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • adeverință-tip eliberată de O.A.M.G.M A M R. conform Ordinului nr. 35/2015 al Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni.
 • Kinetoterapeut:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, cu specializarea baIneofiziokinetoterapie și recuperare, sau Tin domeniul fundamental știința sportului șl educației fizice, cu specializarea kinetoterapie și motricitate specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minimum 6 luni.
 • Asistent social:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu specializarea asistență socială sau teologie-asistență socială;
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență debutant sau adeverință eliberată de Colegiul Național al Asistenților Sociali care atestă obținerea treptei de competență profesională pentru gradul debutant;
  • nu necesită vechime.
 • îngrijitoare:
  • studii generale;
  • nu necesită vechime.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, din Deva, Piața Gării nr. 9A, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254/233.341.