Funcții contractuale


Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Galați, județul Galați
Anuntul a expirat


Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Galați, județul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de conducere/execuție, vacante, după cum urmează:

 • contabil șef II/S = 1 post
 • referent de specialitate III/S = 1 post
 • șef partidă l/S (vioară și violă) = 2 posturi
 • artist instrumentist II/S (violoncel și vioară) = 2 posturi
 • solist operă-operetă debutant/S = 1 post
 • solist operă-operetă II/S = 2 posturi
 • secretar PR II/S = 1 post
 • balerin debutant = 1 post
 • balerin III = 1 post
 • croitor B/I/M/G = 1 post
 • montator decor debutant/M = 1 post
 • costumier debutant/M = 1 post
 • peruchier III/M = 1 post
 • operator lumini debutant/M = 1 post
 • operator sunet debutant/M = 1 post
 • referent RU debutant/M = 1 post
 • referent (secretariat) II/M = 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • contabil șef II/S:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență, specializarea contabilitate și informatică de gestiune
  • vechime în funcție de conducere – minimum 5 ani;
  • vechime în muncă – 10 ani;
  • cunoștințe de operare PC de nivel avansat, precum și utilizarea unor programe softuri și bază de date specifice, de contabilitate, ForExe Bug, CAB etc.;
 • referent de specialitate III/S:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în domeniul achizițiilor publice – minimum 2 ani;
 • solist operă-operetă debutant/S:
  • studii superioare muzicale;
  • vechime în domeniu de până la 1 an;
 • solist operă-operetă II/S:
  • studii superioare muzicale;
  • vechime în domeniu de până la 2 ani;
 • șef partidă I/S (vioară și violă):
  • studii muzicale superioare;
  • cu o vechime în domeniu de 7 ani;
 • artist instrumentist II/S (violoncel șl vioară):
  • studii muzicale superioare;
  • vechime în domeniu minimum 2 ani;
 • secretar PR II/S:
  • studii muzicale superioare;
  • experiență în domeniu minimum 2 ani;
 • balerin debutant:
  • studii medii de specialitate;
  • fără vechime în domeniu;
 • balerin III:
  • studii medii de specialitate;
  • vechime în domeniu de până la 1 an;
 • croitor B/I/M/G:
  • studii medii/generale;
  • curs de calificare;
  • vechime în funcție de minimum 7 ani;
 • montator decor debutant/M:
  • studii medii;
  • curs de calificare;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • operator lumini debutant/M:
  • studii medii;
  • curs de calificare;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • operator sunet debutant/M:
  • studii medii;
  • curs de calificare;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • costumier debutant/M:
  • studii medii;
  • curs de calificare;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • peruchier III/M:
  • studii medii;
  • curs de calificare;
  • vechime în muncă de minimum 2 ani;
 • referent RU debutant/M:
  • studii medii și atestat cunoștințe RU;
  • cunoștințe de operare PC;
  • vechime în muncă și în domeniu de minimum 1 an;
 • referent (secretariat) II/M:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • cunoscător de limba engleză (scris și citit);
  • cunoștințe de operare PC;
  • vechime în muncă și în domeniu de minimum 4 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 iunie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

Post Proba practică Interviu
ziua/ora ziua/ora
solist Operă-operetă ll/S 07.07.2022, ora 12.00 14.07.2022, ora 12.00
solist operă-operetă debutant/S 07.07,2022, ora 12.00 14.07.2022, ora 12.00
artist instrumentist ll/S (violoncel și vioară) 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
șef partidă l/S (vioară și violă) 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
balerin debutant 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
balerin iii 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
operator lumini debutant/M 07.07.2022, ora 12.00 14.07.2022, ora 10.00
operator sunet debutant/M 07.07.2022, ora 12.00 14.07.2022, ora 10.00
montator decor debutant/M 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
costumier debutant/M 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
peruchier lll/M 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
croitor B/l/M/G 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
post probă scrisă interviu
contabil șef ll/S 07.07.2022, ora 9.00 14.07.2022, ora 9.00
secretar PR ll/S 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
referent (secretariat) ll/M 07.07.2022, ora 11.00 14.07.2022, ora 11.00
referent RU debutant/M 07.07.2022, ora 10.00 14.07.2022, ora 10.00
referent de specialitate lll/S 07.07.2022, ora 12.00 14.07.2022, ora 12.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, cu sediul în Galați, str. Mihai Bravu nr. 50, județul Galați, telefon: 0236/418.912.