Funcții contractuale (3 posturi)


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bucureşti
Expiră in 11 zile, 18 ore


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 10.04.2023, pentru ocuparea a două posturi vacante și a unui post temporar vacant de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, după cum urmează:

 • administrator baze de date – 1 post vacant – pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2026;
 • inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post vacant – pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2026;
 • specialist în domeniul calității – 1 post temporar vacant – pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 19.01.2025.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale se regăsesc mai jos, detaliat în documentele atașate.


 • Administrator baze de date – 1 post – funcție de execuție, studii superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID:
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Cunoștințe despre:
   • Administrarea bazelor de date relaționale si arhitectura internă de stocare și memorie;
   • Sisteme de operare;
   • Modele de implementare și migrare în cloud: IaaS, PaaS, SaaS.
  • Minim 2 ani experiență de lucru cu baze de date de tipul : MYSQL/ PostgreSQL/ Oracle/ Microsoft SQL Server/ NoSQL etc.;
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
 • Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post,  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID:
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Cunoștințe despre:
   • Sisteme de operare;
   • Mașini virtuale;
   • Rețele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP);
   • Modele de implementare și migrare în cloud : IaaS, PaaS, SaaS.
   • Cunoștințe despre REST API;
  • Minim 2 ani experiență de lucru cu:
   • Sisteme informatice de complexitate medie;
   • Rețelistică.
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.
 • Specialist în domeniul calității – 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID:
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Cel puțin 5 ani vechime pe studii superioare;
  • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor (planificarea detaliată a calendarului de concurs se regăsește în documentele atașate *)

 • 03 aprilie 2023: termenul limită pentru depunerea dosarelor (de luni până joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00);
 • 10 aprilie 2023, ora 10.00: proba interviu (cu posibilitatea prelungirii până la 11.04.2023, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Date detaliate se regăsesc în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, telefon: 021/303.41.95, e-mail: secretariat.psf@research.gov.ro.

Documente atașate