Funcții contractuale


Institutul Național de Statistică
Anuntul a expirat


Institutul Național de Statistică organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Direcția instrumente inovatoare în statistică Compartimentul de econometrie avansată -1 post consilier IA – eșantionare
 • Direcția instrumente inovatoare în statistică Compartimentul de econometrie avansată 1 post consilier IA – baze de date
 • Direcția instrumente inovatoare în statistică Compartimentul de econometrie avansată 8 posturi consilier II
 • Direcția generală de demografie și statistică socială
 • Direcția de studii, proiecții demografice și recensământul populației – Serviciul de demografie, statistica sănătății, culturii și justiției – 1 post expert IA
 • Direcția de calcul al indicatorilor privind populația și migrația externă – Biroul de statistică a populației și migrației – 1 post expert IA
 • Direcția generală de demografie și statistică socială
 • Direcția de statistică socială – Serviciul baze de sondaj șl indicatori sociali -1 post expert I
 • Direcția generală de statistică economică
 • Direcția statisticii comerțului exterior – Compartimentul de colectare, control primar și Registrul Intrastat – 1 post expert II
 • Direcția generală de IT și infrastructură statistică
 • Direcția de proiectare și întreținere a aplicațiilor IT – Serviciul de analiză și proiectare a arhitecturii sistemelor informatice -1 post expert II
 • Direcția de proiectare și întreținere a aplicațiilor IT – Serviciul de dezvoltare și întreținere aplicații web și chestionare electronice – 2 posturi expert II
 • Direcția de proiectare și întreținere a aplicațiilor IT – Compartiment administrare baze de date – 2 posturi expert II


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • consilier IA – eșantionare:
  • vechime în studii superioare: minimum 7 ani
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cursuri în domeniul teoriei statisticii matematice
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit atunci când este cazul.
 • consilier IA – baze de date:
  • vechime în studii superioare; minimum 7 ani
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cursuri în domeniul bazelor de date relaționale și nonrelaționale
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit atunci când este cazul.
 • consilier II:
  • vechime în studii superioare: minimum 6 luni
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
  • Microsoft Word – nivel mediu
  • Microsoft Power Point – nivel mediu
  • Microsoft Excel – nivel mediu
  • utilizare software specific desfășurării activității, respectiv lucrul cu bazele de date (R, SQL)
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit atunci când este cazul.
 • 2 posturi expert IA:
  • vechime în studii superioare: minimum 7 ani
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
  • Microsoft Word – nivel mediu
  • Microsoft Power Point – nivel mediu
  • Microsoft Excel – nivel mediu
  • utilizare software specific desfășurării activității: lucrul cu bazele de date (R, SQL)
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit atunci când este cazul.
 • expert I:
  • vechime în studii superioare: minimum 5 ani
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
  • Microsoft Word – nivel mediu
  • Microsoft Power Point – nivel mediu
  • Microsoft Excel – nivel mediu
  • utilizare software specific desfășurării activității: lucrul cu bazele de date (R, SQL)
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit atunci când este cazul.
 • expert II:
  • vechime în studii superioare: minimum 6 luni
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) – nivel avansat, FoxPro – nivel mediu
  • limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză/franceză – nivel mediu pentru criteriile „scris”, „citit” și „vorbit”
  • cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul statisticilor de comerț internațional cu bunuri.
 • 5 posturi expert II:
  • vechime în studii superioare: minimum 6 luni
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
  • Microsoft Word – nivel mediu
  • Microsoft Power Point – nivel mediu
  • Microsoft Excel – nivel mediu utilizare software specific desfășurării activității: lucrul cu bazele de date (SQL), limbajul de programare Python (inclusiv modulele Pandas și Numpy).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 iunie 2022, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Național de Statistică, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, București, telefon: 021/317.77.82, e-mail maria.alexandru@insse.ro.