Funcții contractuale


Institutul Clinic Fundeni, București
Anuntul a expirat


Institutul Clinic Fundeni, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat I: 2 posturi, din care:
 • 2 posturi electrician – Serviciul tehnic
 • muncitor calificat II: 1 post bucătar – Bloc alimentar
 • muncitor calificat III: 1 post electrician – Serviciul Tehnic
 • muncitor calificat IV: 6 posturi, din care:
 • 1 post electrician – Serviciul tehnic
 • 2 posturi liftier – Serviciul tehnic
 • 1 post instalator – Serviciul tehnic
 • 2 posturi lăcătuș mecanic – Serviciul tehnic
 • muncitori necalificați I: 4 posturi, din care:
 • 3 posturi muncitori necalificați – Serviciul administrativ
 • 1 post muncitor necalificat – Bloc alimentar
 • băieș: 2 posturi – Serviciul administrativ
 • garderobier: 2 posturi – Serviciul adminsitrativ
 • brancardier: 2 posturi – Serviciul ATI I
 • registrator medical: 2 posturi – Serviciul statistică
 • registrator medical principal: 2 posturi – Serviciul statistică
 • asistent medical debutant: 9 posturi, din care:
 • 1 post asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist – Secția CI. Chirurgie Generală I
 • 1 post asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist – Secția CI. Gastroenterologie III
 • 1 post asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist – Secția CI. Pediatrie III (Nefrologie)
 • 1 post asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist – Secția ATI I
 • 2 posturi asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist – Secția Nefrologie
 • 3 posturi asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist – Secția Hematologie I
 • asistent medical: 12 posturi, din care:
 • 1 post asistent medical (PL) specialitatea generalist – Secția CI. Chirurgie Generală I
 • 2 posturi asistent medical (PL) specialitatea genera ist – Secția ATI I
 • 1 post asistent medical (PL) specialitatea generalist – Secția Urologie II
 • 1 post asistent medical principal (PL) specialitatea generalist – Secția Urologie II
 • 2 posturi asistent medical principal (PL) specialitatea generalist – Secția Urologie III
 • 1 post asistent medicai de laborator (PL) – Unitate Transfuzie Sanguină
 • 1 post asistent medical farmacie (PL) – Farmacie
 • 1 post asistent medical principal (PL) specialitatea generalist – Laborator analize medicale I
 • 1 post asistent medical de laborator principal (PL) – Laborator analize medicale I
 • 1 post asistent medical de laborator principal (PL) – Compartiment analize medicale hematologice
 • infirmieră debutant 4 posturi, din care:
 • 1 post infirmieră debutant – Secția Chirurgie Generală III
 • 1 post infirmieră debutant – Bloc Operator Chirurgie
 • 3 posturi infirmieră debutant – Secția ATI I
 • infirmieră: 13 posturi, din care:
 • 1 post infirmieră – Secția Chirurgie Generală II
 • 1 post infirmieră – Secția Urologie I
 • 1 post infirmieră – Secția Gastroenterologie III – Oncologie
 • 1 post infirmieră – Secția Hematologie II
 • 2 posturi infirmieră – Secția Nefrologie
 • 2 posturi infirmieră – Secția ATI I
 • 1 post infirmieră – Secția Chirurgie Generală III
 • 3 posturi infirmieră – Bloc Operator Urologie
 • 1 post infirmieră – Secția Hematologie I
 • 1 post inginer specialist I A: Secția CI. Pediatrie III (Nefrologie), Comp, dializă peritoneală copii, studii superioare
 • 1 post kinetoterapeut: – Secția CI. Neurologie I
 • 1 post referent de specialitate gr I – Psihologie pedagogică (studii superioare) – R.U.N.O.S.
 • 1 post consilier juridic gr. IA 1 – Compartiment Juridic
 • 1 post consilier juridic debutant – Compartiment Juridic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • pentru asistent medical (PL) specialitatea generalist:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă – specialitate generalist sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • pentru asistent medical principal (PL) specialitatea generalist și de laborator:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă – specialitate generalist sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
  • examen pentru obținerea gradului de principal:
  • minimum 5 ani vechime ca asistent medical.
 • pentru asistent medical debutant (PL) specialitatea generalist:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sanitară sau echivalentă – specialitate generalist sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
  • nu necesită vechime în muncă.
 • muncitor calificat I:
  • școala generală
  • cure de calificare în specialitatea postului
  • minimum 9 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat II:
  • școala generală
  • curs de calificare în specialitatea postului
  • minimum 6 ani vechime în meserie.
 • muncitor calificat III:
  • școala generală
  • calificare în specialitatea postului
  • minimum 3 ani vechime în meserie
 • muncitor calificat IV:
  • școala generală
  • calificare în specialitatea postului
  • nu necesită vechime.
 • muncitor necalificat I:
  • școala generală
  • nu necesită vechime.
 • băieș:
  • școala generală
  • nu necesită vechime.
 • garderobier:
  • diplomă de absolvire a școlii generale
  • nu necesită vechime.
 • brancardier:
  • școala generală
  • nu necesită vechime.
 • registrator medical:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
  • minimum 6 luni vechime în activitate
 • registrator medical principal:
  • diplomă de studii medii
  • 4 ani vechime în specialitate.
 • infirmier debutant:
  • școala generală
  • nu necesită vechime.
 • infirmier:
  • școala generală.
  • curs infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare
  • minimum 6 luni vechime în activitate
 • kinetoterapeut
  • diplomă de licență în specialitate
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • inginer specialist I A:
  • diplomă de licență
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • consilier juridic IA (studii superioare)
  • diplomă de licență în specialitate
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • consilier juridic debutant (studii superioare):
  • diplomă de licență în specialitate
  • nu necesită vechime.
 • pentru referent de specialitate gr. I – psihologie pedagogică (studii superioare):
  • diplomă de licență în specialitatea psihologie-pedagogie
  • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în București, șos. Funde ni nr. 258, sector 2, telefon: 021/319.50.87.