Funcții contractuale


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
Anuntul a expirat


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • Aparatul de specialitate al direcției – Biroul aprovizionare:
  • 1 post de șef birou II
  • 1 post de referent IA
 • Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui:
  • 1 post de asistent social practicant la Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin Părinți/Copii
  • Centrul Maternal
   • 1 post de psiholog stagiar
   • 2 posturi de lucrător social.
   • 1 post de lucrător social la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial – Apartamentul de Tip Familial nr. 1
   • 1 post de muncitor calificat I (mecanic întreținere/reparații) la Compartiment Administrativ
 • Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Vaslui:
  • 1 post de psiholog stagiar la Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie
  • 2 posturi de lucrător social la Modul de Tip Familial
  • 1 post de lucrător social la Centrul de Primire în Regim de Urgență
  • 1 post de infirmier/ă la Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie
  • 1 post de fiziokinetoterapeut debutant la Centrul de Consiliere și Asistență a Copiilor cu Tulburări de Spectru Autist
 • Complexul de Servicii Comunitare „Neculai Roșea Codreanu”, Bârlad:
  • 1 post de terapeut ocupațional principal la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial – SAPTF nr. 34
 • Complexul de Servicii Comunitare Negrești:
  • 1 post de psiholog stagiar la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități
  • 1 post de lucrător social la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial – Casa de Tip Familial nr. 1
  • 1 post de lucrător social la Serviciu! Alternativ de Protecție de Tip Familial – Casa de Tip Familial nr. 2
  • 1 post de magaziner la Compartiment Administrativ
 • Ansamblul de Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dezabilități Vaslui:
  • Echipă Mobilă
   • 2 posturi de asistent social debutant
   • 1 post de psiholog stagiar
   • 1 post de psiholog practicant
  • Complexul de Locuințe Protejate pentru Persoana Adultă cu Dizabilități nr. 1
   • 1 post de lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Ștefan cel Mare
   • 1 post de lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Deleni
  • Complexul de Locuințe Protejate pentru Persoana Adultă cu Dizabilități nr. 2
   • 1 post de lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Negrești
   • 1 post de lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Vulturești
   • 1 post de lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Vladia


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • șef birou II:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic.
  • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • referent IA:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 7 ani.
 • asistent social practicant:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială.
  • Aviz de exercitare a profesiei cu treapta de competență Practicant.
  • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • psiholog stagiar:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie.
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • lucrător social:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • muncitor calificat I (mecanic întreținere/reparații):
  • Studii medii/generale.
  • Vechime în muncă: minimum 9 ani.
 • psiholog stagiar la Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie.
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • lucrător social la Modul de Tip Familial:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social la Centrul de Primire în Regim de Urgență:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • infirmier/ă la Centrul de Recuperare pentru Victimele Violenței în Familie:
  • Studii generale.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • fiziokinetoterapeut debutant:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență specializarea balneofiziokinetoterapie și recuperare.
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • terapeut ocupațional principal la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial – SAPTF nr. 34:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență.
  • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • psiholog stagiar la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie.
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • lucrător social la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial – Casa de Tip Familial nr. 1:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social la Serviciul Alternativ de Protecție de Tip Familial – Casa de Tip Familial nr. 2:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • magaziner la Compartiment Administrativ:
  • Studii medii/generale.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • asistent social debutant:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială.
  • Aviz/adeverință de exercitare a profesiei cu treapta de competență debutan.
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • psiholog stagiar:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie.
  • Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară.
 • psiholog practicant:
  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie.
  • Atestat de liberă practică în psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică – treapta de specializare practicant.
  • Vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.
 • lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Ștefan cel Mare:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Deleni:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Negrești:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Vulturești:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.
 • lucrător social – Locuința Protejată (LMP) Vladia:
  • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Vechime în muncă: minimum 6 luni.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2022: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, șoseaua națională Vaslui-Iași nr. 1, judeţul Vaslui, telefon: 0235/315.138, int. 1110 sau 1111.