Funcții contractuale


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș
Expiră in 1 zile, 11 ore


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • La Complexul de Servicii Comunitare Câmpulung:
  • Psiholog practicant S la Centrul de Pregătire și Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie – 1 post.
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
   • candidatul trebuie să aibă calitatea de membru în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
   • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului: minimum 1 an.
  • Magaziner -1 post.
   • studii medii sau generale;
   • vechime în muncă: minimum 1 an.
 • La Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr.
  • Psiholog stagiar la Centrul de zi – 1 post.
   • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență – psihologie, specializarea psihologie;
   • candidatul trebuie să aibă calitatea de membrj în Colegiul Psihologilor din România și să aibă atestat în specialitatea psihologie clinică;
   • vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului: nu este cazul.
 • Aparat propriu: Compartimentul PSI și SSM:
  • Referent de specialitate gr. IA S -1 post.
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe sociale, ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea drept sau
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite CU diplomă de licență sau echivalentă în domeniu! științelor economice sau
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite CU diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – științe administrative, ramura de știință – științe administrative, domeniul de licență – științe administrative, specializarea – administrație publică sau
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite Cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental de ierarhizare – științe inginerești;
   • candidatul trebuie să posede certificat de specialist/inspector în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) sau certificat cadru tehnic PSI, studii postuniversitare de perfecționare evaluator de risc și auditor în domeniul SSM, eliberate în conformitate cu prevederile legale;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.
 • Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic, aprovizionare:
  • Muncitor calificat tr. II (fochist) -1 post.
  • studii generale
   • candidații trebuie să fi absolvit un curs de fochist clasa C, dovedit cu certificat de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomă, eliberate conform legislației în vigoare, sau să prezinte o adeverință prin care să ateste finalizarea cursului și promovarea examenului (valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomei) sau orice alte documente, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare, prin care să se ateste calificarea în domeniu
   • candidații trebuie să posede autorizație ISCIR, vizată la zi
   • vechime în muncă: minimum 6 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă și practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, telefon 0248/271.131, int. 18, e-mail: dgpdcarges@yahoo.com, cristiborda@gmail.com.