Funcții contractuale


Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar (ARACIP)
Anuntul a expirat


Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar (ARACIP), organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de secretar general al ARACIP;
 • 1 post vacant de director general pentru asigurarea calității al ARACIP;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului secretariat tehnic;
 • 3 posturi vacante de expert IA din cadrul Departamentului secretariat tehnic;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului juridic;
 • 1 post vacant de consilier juridic IA din cadrul Departamentului juridic;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului de acreditare;
 • 4 posturi vacante de expert IA din cadrul Departamentului de acreditare;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului de evaluare externă a calității;
 • 7 posturi vacante de expert IA din cadrul Departamentului de evaluare externă a calității;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului relații internaționale, de verificare și avizare a organizațiilor furnizoare de educație care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară;
 • 4 posturi vacante de expert IA din cadrul Departamentului relații internaționale, de verificare și avizare a organizațiilor furnizoare de educație care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară;
 • 1 post vacant de director administrativ din cadrul Direcției administrative;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului resurse umane;
 • 1 post vacant de expert IA din cadrul Departamentului resurse umane;
 • 1 post vacant de expert IA din cadrul Compartimentului arhivă;
 • 1 post vacant de expert IA din cadrul Compartimentului de comunicare și relații publice;
 • 1 post vacant de referent IA din cadrul Compartimentului de comunicare și relații publice;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului economic;
 • 2 posturi vacante de economist, expert IA, din cadrul Departamentului economic;
 • 1 post vacant de auditor, expert IA, din cadrul Compartimentului audit intern;
 • 1 post vacant de șef serviciu al Departamentului administrativ;
 • 1 post vacant de administrator, expert IA, din cadrul Departamentului administrativ;
 • 1 post vacant de îngrijitor, expert IA, din cadrul Departamentului administrativ;
 • 1 post vacant de expert IA din cadrul Compartimentului tehnologia informației;
 • 1 post vacant de statistician, expert IA, din cadrul Compartimentului tehnologia informației;
 • 1 post vacant de consilier juridic, expert IA, din cadrul Compartimentului de achiziții publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • secretar general:
  • studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master;vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 7 ani, competențe digitale dovedite prin deținerea de certificat/adeverință/diplomă/foaie matricolă, vechime în funcții de conducere în instituții publice de cel puțin 7 ani constituie un avantaj.
 • director general pentru asigurarea calității:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 7 ani, competențe digitale dovedite prin deținerea de certificat/adeverință/diplomă/foaie matricolă, vechime în funcții de conducere în instituții publice de cel puțin 7 ani constituie un avantaj.
 • șef serviciu al Departamentului secretariat tehnic:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani, competențe digitale dovedite prin deținerea de certificat/adeverință/diplomă/foaie matricolă.
 • expert IA din cadrul Departamentului secretariat tehnic:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină vechime în muncă minimum 5 ani.
 • șef serviciu al Departamentului juridic:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani.
 • consilier juridic IA în cadrul Departamentului juridic:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență profesională de minimum 5 ani.
 • șef serviciu al Departamentului de acreditare:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani, competențe digitale dovedite prin deținerea de certificat/adeverință/diplomă/foaie matricolă.
 • expert IA din cadrul Departamentului de acreditare:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență profesională de minimum 5 ani.
 • șef serviciu al Departamentului de evaluare externă:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani, competențe digitale dovedite prin deținerea de certificat/adeverință/diplomă/foaie matricolă.
 • expert IA din cadrul Departamentului de evaluare externă a calității:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, experiență profesională de minimum 5 ani, competențe digitale dovedite prin deținerea de certificat/adeverință/diplomă/foaie matricolă.
 • șef serviciu al Departamentului relații internaționale, de verificare și avizare a organizațiilor furnizoare de educație care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani, certificat de atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă de circulație internațională/certificat de traducător.
 • expert IA din cadrul Departamentului relații internaționale, de verificare și avizare a organizațiilor furnizoare de educație care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem din altă țară:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani, certificate de atestare a competențelor lingvistice pentru o limbă de circulație internațională/licență în studiul limbilor străine/studii în străinătate.
 • director administrativ:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență echivalentă în domeniul economic, specializările în domeniul financiar-contabil reprezintă un avantaj, deținător al certificatului E.C., conform art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 7 ani.
 • șef serviciu al Departamentului resurse umane:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani, curs inspector resurse umane.
 • expert IA din cadrul Departamentului resurse umane:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani, curs inspector resurse umane.
 • expert IA din cadrul Compartimentului arhivă:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani, atestat de specialitate, respectiv de arhivar, conform legislației în vigoare.
 • expert IA din cadrul Compartimentului de comunicare și relații publice:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani.
 • referent IA din cadrul Compartimentului de comunicare și relații:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani.
 • șef serviciu economic din cadrul Departamentului economic:
  • studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani, din care 3 ani în contabilitatea instituțiilor publice, deținător al certificatului E.C., conform art. 19 lit. b2) și b3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • economist, expert IA, din cadrul Departamentului economic:
  • studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani.
 • auditor IA din cadrul Compartimentului audit intern:
  • să aibă studii superioare economice de lungă durată; să dețină experiență profesională în domeniul studiilor de specialitate de minimum 5 ani.
 • șef serviciu al Departamentului administrativ:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani.
 • administrator IA din cadrul Departamentului administrativ:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani.
 • îngrijitor din cadrul Departamentului administrativ:
  • studii medii absolvite cu sau Iară diplomă de bacalaureat, disponibilitate pentru program de lucru dimineața și după-amiaza (8 h/zi), să dețină experiență profesională de minimum 1 an.
 • expert IA din cadrul Compartimentului tehnologia informației:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvirea unor cursuri atestate în domeniul informatic, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani.
 • statistician, expert IA, din cadrul Compartimentului tehnologia informației:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă care să ateste competențele în domeniul statisticii, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani în statistică.
 • expert IA în cadrul Compartimentului de achiziții publice:
  • studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, să dețină curs expert achiziții publice, să dețină experiență profesională de minimum 5 ani.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, din București, sectorul 1, strada Spiru Haret nr. 12, etajul 1, telefon 021/310.42.13, e-mail aracip@edu.gov.ro.

document atașat