Funcții contractuale (18 posturi)


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad
Anuntul a expirat


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 1. Educator (S) în cadrul Centrului Maternal -1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. în domeniul fundamental: științe sociale
 • vechime în specialitatea studiilor: 3 ani.
 • experiență cu copiii: minimum 2 ani, dovedită cu carte de muncă sau adeverință de la angajator.
 1. Asistent medical (PL) în cadivil Centrului pentru Servicii Sociale de Tip Familial – Plasament la Persoană/Familie – 1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: diplomă de școlară sanitară postiiceală sau echivalentă SAU diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • perfecționări (specializări): certificat de membru al OAMGMAM din România, vizat pe anul în curs, curs de calculatoare – sistem de operare Windows, Word, Excel
 • aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist
 • vechimea în muncă ca asistent medical generalist: minimum 6 luni.
 1. Asistent medical (PL) în cadrul Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Tabacovici -1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: diplomă de școlară sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • perfecționări (specializări): certificat de membru al OAMGMAM din România, vizat pe anul în curs
 • aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist
 • vechimea în muncă ca asistent medical generalist: minimum 6 luni.
 1. Asistent medical (PL) în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: diplomă de școlară sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • perfecționări (specializări): certificat de membru al OAMGMAM din România, vizat pe anul în curs
 • aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist
 • vechimea în muncă ca asistent medical generalist: minimum 6 luni.
 1. Masor în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica -1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs de masor
 • vechime în muncă: minimum 6 luni.
 1. Infirmieră (M) în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 4 posturi.

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor sunt următoarele:

 • studii: studii generale
 • perfecționări (specializări): curs de cruce roșie sau curs de igienă sau curs de infirmieră organizat de furnizori autorizați
 • vechime în muncă: nu necesită.
 1. Kinetoterapeut, grad profesional debutant (S), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș -1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializarea fizioterapie, fiziokinetoterapie, kinetoterapie, cu durata studiilor de 4 ani, educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală, balneofiziokinetoterapie și recuperare
 • perfecționări: autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România
 • vechime în specialitate: nu necesită.
 1. Asistent medical, grad profesional principal (PL), în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș -*1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: diplomă de școlară sanitară postiiceală sau echivalentă SAU diplomă de studii pcstliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • perfecționări (specializări): certificat de membru al OAMGMAN din România, vizat pe anul în curs
 • aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist
 • vechimea în muncă ca asistent medical generalist: minimum 5 ani.
 1. Administrator I (M) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș – 1

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • curs de operare pe calculator – probă practică
 • vechime în muncă: minimum 6
 1. Spălătoreasă (G) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Petriș -1

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii de specialitate: studii generale
 • vechime în muncă: nu necesită.
 1. Bucătar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilități – 2 posturi.

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor de bucătar surit următoarele: probă practică

 • studii: cel puțin studii generale
 • perfecționări (specializări): curs de bucătar
 • vechimea în muncă: minimum 6 luni.
 1. Asistent medical, grad profesional principal (PL), în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Copii cu Dizabilități -1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: diplomă de școlară sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 • perfecționări (specializări): certificat de membru al OAMGMAM din România, vizat pe anul în curs
 • aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist
 • vechimea în muncă ca asistent medical generalist: minimum 5 ani,
 1. Psiholog, grad profesional stagiar (S), în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu – 1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – psihologie și științe comportamentale; specializarea – psihologie
 • perfecționări: autorizație de liberă practică, eliberată de Colegiul Psihologilor din România
 • vechime în specialitate: nu necesită.
 1. Educator, grad profesional debutant (S), în cadrul Complexului de Servicii Sociale – Ineu -1 post.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, domeniul fundamental – științe sociale
 • vechime în specialitate: nu necesită.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 iunie 2022, ora 11.00: proba scrisă – Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14;
 • 29 iunie 2022, ora 08.00: proba practică pentru bucătari – Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 29;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, situat în Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon 0257/210.055, int. 119.