Funcții contractuale (17 posturi)


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, județul Timiș
Anuntul a expirat


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități – Asistent personal al persoanei cu handicap grav:
  • 2 posturi asistent social specialist
 • Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități – Management de caz persoane adulte cu dizabilități:
  • 1 post asistent social practicant
 • Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități „Podul Lung”:
  • 1 post psiholog practicant
  • 1 post instructor ergoterapie principal (M)
  • 1 post infirmieră (G)
 • Complex de servicii „Sfântul Francisc” – Centrul de zi de consiliere și informare:
  • 1 post psiholog practicant
 • Complex de servicii pentru victimele violentei domestice și agresori – Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie:
  • 1 post psiholog specialist
 • Complex de servicii pentru persoane vârstnice „Sf. Arh. Mihail și Gavril” – Compartimentul de îngrijire la domiciliu:
  • 2 posturi îngrijitor la domiciliu (M – fără diplomă de bacalaureat)
 • Căminul pentru persoane vârstnice „Inocențiu Klein”:
  • 1 post infirmieră (G)
  • 1 post paznic (G)
  • 1 post muncitor calificat II (G)
  • 1 post psiholog specialist
 • Centrul de suport pentru situații de urgență/criză:
  • 1 post psiholog practicant
  • 1 post educator principal (M)
  • 1 post educator debutant (M).


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • asistent social specialist:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
  • aviz eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, având treapta de competență specialist
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani.
 • asistent social practicant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială
  • aviz eliberat de Colegiu Național al Asistenților Sociali din România, având treapta de competență practicant
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.
 • psiholog practicant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie
  • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – practicant
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • instructor ergoterapie principal (M):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • certificat de competențe profesionale în domeniul pedagogiei speciale
  • vechime în specializare minimum 4 ani.
 • infirmieră (G):
  • studii generale absolvite cu certificat
  • curs absolvit de infirmier
  • vechime în muncă – nu este necesară.
 • psiholog specialist:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în psihologie
  • atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani.
 • îngrijitor la domiciliu (M):
  • studii medii
  • vechime în muncă – nu este necesară.
 • paznic (G):
  • studii generale absolvite cu certificat
  • certificat sau adeverință de calificare profesională – agent pază și ordine
  • vechime în muncă – minimum 1 an.
 • educator principal (M):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani.
 • educator debutant (M):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în muncă – nu este necesară.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iulie 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 19 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu sediul în municipiul Timișoara, str. I. Plavoșin nr. 21, județul Timiș, telefon 0356/416.060, fax 0366/416.049, e-mail resurseumane.dastm@gmail.com.