Funcții contractuale (16 posturi)


Unitatea Militară 02574, București
Anuntul a expirat


Unitatea Militară 02574, București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • La Formațiunea de hrănire:
  • 1 post de muncitor calificat II (bucătar), cu atribuții de execuție, vacant, în Formația de hrănire nr. 1, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de bucătar și o experiență profesională în această meserie de minimum 6 ani.
  • 1 post de muncitor calificat III (bucătar), cu atribuții de execuție, vacant, în Formația de hrănire nr. 2, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de bucătar și o experiență profesională în această meserie de minimum 3 ani.
  • 1 post de muncitor calificat III (bucătar), cu atribuții de execuție, vacant, în Formația de hrănire nr. 4, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de bucătar și o experiență profesională în această meserie de minimum 3 ani.
  • 1 post de muncitor calificat III (ospătar), cu atribuții de execuție, vacant, în Formația de hrănire nr. 4, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner și o experiență profesională în această meserie de minimum 3 ani.
  • 1 post de muncitor necalificat I, cu atribuții de execuție, vacant, în Formația de hrănire nr. 1, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii și o vechime în muncă de minimum 3 ani.
  • 1 post de muncitor necalificat I, cu atribuții de execuție, vacant, în Formația de hrănire nr. 2, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii și o vechime în muncă de minimum 3 ani.
 • La Secția asigurare activități de hrănire:
  • 2 posturi de muncitor calificat III (bucătar), cu atribuții de execuție, fiind prevăzute cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de bucătar și o experiență profesională în această meserie de minimum 3 ani.
 • La Centrul de cazare – tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale:
  • 1 post de muncitor calificat III (bucătar), cu atribuții de execuție, vacant, la Căminul Militar „Olănești”, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de bucătar și o experiență profesională în această meserie de minimum 3 ani.
  • 1 post de muncitor calificat III (electrician), cu atribuții de execuție, vacant, în Microstructura spălătorie și curățătorie chimică, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de electrician și o experiență profesională în această meserie de minimum 3 ani.
 • La Centrul întreținere, reparații și exploatare cazărmi:
  • 1 post de muncitor calificat I (electrician), cu atribuții de execuție, vacant, în Grupa întreținere, instalații sanitare, ventilatoare, puncte termice, grupuri electrice și climatizare, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de electrician și o experiență profesională în această meserie de minimum 9 ani.
  • 1 post de muncitor calificat IV (electrician), cu atribuții de execuție, vacant, în Grupa întreținere, instalații sanitare, ventilatoare, puncte termice, grupuri electrice și climatizare, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii și calificare profesională în meseria de electrician. Nu se stabilesc condiții privind experiența în muncă și specialitatea studiilor.
  • 1 post de muncitor calificat I (lăcătuș mecanic), cu atribuții de execuție, vacant, în Atelierul întreținere, reparații și exploatare construcții, fiind prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de lăcătuș mecanic și o experiență profesională în această meserie de minimum 9 ani.
 • La Secția întreținere, reparații și exploatare cazărmi:
  • 1 post de muncitor calificat II (Instalator), cu atribuții de execuție, vacant, în Grupa întreținere și reparații construcții și instalații, prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de instalator și o experiență profesională în această meserie de minimum 6
  • 1 post de muncitor calificat II (peisagist-floricol), cu atribuții de execuție, vacant, în Microstructura personal întreținere spații exterioare din Formația întreținere spații, prevăzut cu studii generale sau studii medii, calificare profesională în meseria de peisagist floricol și o experiență profesională în această meserie de minimum 6 ani.
  • 1 post de îngrijitor, cu atribuții de execuție, vacant, în Microstructura personal întreținere spații interioare din Formația întreținere spații, fiind prevăzut cu studii generale sau Studii medii și o vechime în muncă de minimum 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă sau practică;
 • 14 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Unitatea Militară 02547, București, , telefon 021.315 54.85, int. 2217.

document atașat